Elokuvatuotantoyhtiön ensimmäiset kasvunpaikat – kohti uutta organisaatiota - mutta miten, miksi ja millaista?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
43+7
Series
Abstract
Maisterin opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa tarkastelen kotimaisten elokuvatuotantoyhtiöiden ensimmäisiä vuosia ja ensimmäisiä kasvunpaikkoja. Tavoitteenani on perehtyä siihen, mikä mah-dollistaa perustettavan elokuvatuotantoyhtiön kasvun ja vakiintumisen alalla säännöllistä elokuva-tuotantoa harjoittavaksi yritykseksi. Haastattelin tutkimustani varten kolmea elokuvatuottajaa joiden perustamat yhtiöt ovat iällisesti nuoria; Elli Toivoniemeä (Tuffi Films Oy), Misha Jaaria (Oy Bufo Ab) sekä Riina Hyytiä (Dionysos Films Oy). Neljäntenä tuotantoyhtiönä kuljetan tutkimuksessani mukana perustamaani tuotanto-yhtiötä Pohjola-filmi Oy:tä Käsittelen työssäni elokuvatuotantoyhtiöiden perustamista ja kasvua mm. seuraavien haastatte-lukysymysten kautta: mistä lähtökohdasta yritys on perustettu ja ketkä sen ovat perustaneet, mil-laiset tavoitteet perustettavalle tuotantoyhtiölle asetettiin ja toteutuivatko ne, mikä on omistaja-tuottajan kaupallisen osaamisen taso, miten tuotantoyhtiöiden omistuspohja tai henkilökunnan määrä on muuttunut perustamisesta tähän päivään, miten kasvu on tapahtunut, millaisia muutok-sia kasvu on tuonut tullessaan hallinnon työkaluihin ja hallinnollisiin rakenteisiin, mikä on yhtiön omavaraisuusaste ja mitkä ovat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat tästä eteenpäin. Lisäksi analysoin jokaisen haastatteluun osallistuneen tuottajan tuotantoyhtiön vahvuudet. Työn tuloksena väitän, että on olemassa tietyt seikat jotka ovat välttämättömiä edellytyksiä tuo-tantoyhtiön kasvulle ja oman paikkansa vakiinnuttamiselle kotimaisten elokuvatuotantoyhtiöiden joukossa. Ensimmäinen näistä on henkilökunnan määrän kasvattaminen. Vain varmistamalla että tuotan-toyhtiössä on riittävät resurssit tuotantojen toteuttamiseen ilman, että omistajatuottaja osallistuu tuotantojen käytännön toteuttamiseen kokopäiväisesti, tuottaja voi keskittyä oman tuottajuutensa syventämiseen ja kehittämiseen sekä koko yrityksen hallinnointiin. Mikäli tämä ei toteudu, tuotta-ja ajautuu helposti toteuttamaan yksittäisiä tuotantoja projekti kerrallaan eikä jatkuvuutta synny. Toinen seikka on riittävien ajallisten resurssien varmistaminen koskien uusien hankkeiden ke-hittämistyötä jo käynnissä olevan tuotannon aikana. Vain varmistamalla että seuraava elokuva on tuotannossa jo silloin kun edellinen on vasta tulossa ensi-iltaan, omistajatuottaja voi varmistaa riittävän tuotantosyklin, joka taas mahdollistaa vakituisen henkilökunnan olemassaolon. Lisäksi kehittelyssä olevia hankkeita on oltava riittävä määrä jotta varmistetaan se, ettei tuotantojen väliin jää liian pitkiä taukoja. Kolmantena seikkana nostan esille tuottajan paineensieto- ja riskinottokyvyn välttämättömyy-den sekä riskianalyysin merkityksen oikeankokoisten riskien ottamisen mahdollistamiseksi.
Description
Supervisor
Bardy, Aleksi
Thesis advisor
Röhr, Marko
Keywords
yrittäjyys, yrityksen perustaminen, elokuvatuotanto, elokuvatuottaja
Other note
Citation