Supporting Consumer Purchasing Power Under High Inflation: Competition and Product Market Deregulation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
en
Pages
27
Series
Abstract
Rising inflation, slowing economic growth, and decreasing purchasing power have raised questions on supporting households in the current cost-of-living crisis especially in Europe. In a post-pandemic world with flawed value chains and war in Europe, prices of many essential goods have risen drastically, while economic growth has decreased due to contractionary monetary policy central banks have been forced to implement. This literature review tries to find alternative way to support the public without increasing government spending excessively. By introducing previous research and results, I will try to find an answer to the research question, whether pro-competition reforms and deregulation can lower inflation and decrease markups, thereby supporting consumer purchasing power in times of high inflation. Finding an alternative way to ease inflationary pressures in a somewhat stagflationary economic environment would not only decrease the need for contractionary demand-killing monetary policy, but also make the economy more efficient and monetary policy more effective. I present evidence to support the conjecture that inflation can be reduced and purchasing power can be supported by implementing so called supply-side reforms, aimed at increasing competition in the product market. Not only I find that purchasing power can be supported by implementing such reforms, but also that unemployment decreases, and total welfare increases permanently. In the context of this thesis however, the positive effects such reforms would have on purchasing power and total welfare seem to be insufficient in the short run. Regardless of the long run benefits, the current crisis demands more rapid tools to help the public effectively also in the short run. This being said, the findings introduced in this paper are nevertheless highly relevant in improving effectiveness of monetary policy and increasing not only purchasing power of the public, but also total economic performance in the long run.

Nouseva inflaatio, hidastunut talouskasvu ja heikentynyt ostovoima ovat herättäneet kysymyksiä kotitalouksien tukemisesta nykyisissä elinkustannuskriisissä, erityisesti Euroopassa. Pandemian jälkeisessä maailmassa, jossa globaalit arvoketjut ovat vaurioituneet samalla kun Euroopassa käydään sotaa, monien välttämättömien tavaroiden hinnat ovat nousseet rajusti, kun taas talouskasvu on hidastunut keskuspankkien inflaatiota hillitsemään pyrkivän rahapolitiikan vuoksi. Tämä kirjallisuuskatsaus yrittää löytää vaihtoehtoisen tavan tukea kuluttajien ostovoimaa elinkustannuskriisissä, lisäämättä valtion menoja yltiöpäisesti. Esittelemällä aiempia tutkimuksia ja niiden tuloksia, yritän löytää vastauksen tutkimuskysymykseen; voivatko kilpailua edistävät uudistukset ja sääntelyn purkaminen alentaa inflaatiota ja siten tukea kuluttajien ostovoimaa korkean inflaation aikana. Vaihtoehtoisen tavan löytäminen inflaatiopaineiden lieventämiseksi jokseenkin stagflaatiota muistuttavassa talousympäristössä ei ainoastaan vähentäisi kysyntää romahduttavan rahapolitiikan tarvetta, vaan tehostaisi myös taloutta sekä rahapolitiikkaa. Esitän todisteita sen olettamuksen tueksi, että inflaatiota voidaan hidastaa ja ostovoimaa voidaan tukea toteuttamalla niin sanottuja tarjontapuolen uudistuksia, joilla pyritään lisäämään kilpailua markkinoilla. Aiemman kirjallisuuden pohjalta on todettavissa, että ostovoimaa voidaan tukea toteuttamalla kilpailua lisääviä uudistuksia. Inflaation alenemisen lisäksi, kyseiset uudistukset alentaisivat myös työttömyyttä ja lisäisivät kokonaishyvinvointia, erityisesti pitkällä aikavälillä. Tämän opinnäytetyön konteksti huomioiden, uudistusten positiiviset vaikutukset ostovoimaan ja kokonaishyvinvointiin näyttävät kuitenkin olevan riittämättömiä lyhyellä aikavälillä. Pitkän aikavälin hyödyistä huolimatta nykyinen kriisi ja ostovoiman romahtaminen vaativat nopeampia toimia, joilla voidaan auttaa kuluttajia tehokkaasti myös lyhyellä aikavälillä. Tästä huolimatta tässä artikkelissa esitetyt havainnot ovat kuitenkin erittäin tärkeitä rahapolitiikan tehokkuuden parantamiseksi, ja paitsi yleisön ostovoiman, myös kokonaistaloudellisen suorituskyvyn lisäämiseksi pitkällä aikavälillä.
Description
Thesis advisor
Kitti, Mitri
Keywords
purchasing power, inflation, competition, deregulation, markups
Other note
Citation