Liikennesuunnittelusta liikkumisen suunnitteluun

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-03-23
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
111 + 4
Series
Abstract
Liikennesuunnittelu syntyi tyydyttämään teollistuvan yhteiskunnan autoliikenteen tarpeita. Sittemmin liikennesuunnittelun insinöörimäisiä keinoja on sovellettu ratkaisemaan autoliikenteen mukanaan tuomia ongelmia. Liikennesuunnittelu mielletäänkin yleisesti autoliikennettä koskevana suunnitteluna. Pääsääntöisesti autoilun ehdoilla edenneen liikenteen ja maankäytön suunnittelun rinnalle on 2000-luvulla syntynyt niistä erottautuva jalankulun, polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseen tähtäävä monialainen käsite liikkumisen ohjaus. Se on kestävän liikkumisen edistämiseen pyrkivää asennevaikuttamista, jota toteutetaan pääasiassa tiedollisen ohjauksen ja markki-noinnin keinoin. Liikennesuunnittelun ja liikkumisen ohjauksen välille on tehty keinotekoiseltakin tuntuvaa rajanvetoa, vaikka niissä on toisiaan tukevia keinoja ja päämääriä. Kestävää liikkumista voidaan asennevaikuttamisen lisäksi edistää myös perinteisin liikennesuunnittelun keinoin, esimerkiksi investoimalla infrastruktuuriin. Investoinnit on vain tehtävä kestävien liikennemuotojen ehdoilla. Kestävän liikkumisen edistäminen on siis vastaavanlaista työtä kuin liikenneturvallisuuden edistäminen, jossa muokataan sekä asenteita että liikenneympäristöä. Tässä työssä liikennesuunnittelusta ja liikkumisen ohjauksesta käytetään yhteistä termiä liikkumisen suunnittelu, jolla tarkoitetaan kestävän liikkumisen edellytyksiin keskittyvää liikenteen ja maankäytön suunnittelua. Työssä selvitetään miksi kestävää liikkumista tulee edistää ja miten sitä voidaan tehdä kunnallisella tasolla käytettävissä olevin resurssein. Aiheen käsittely kulkee globaaleista ilmiöistä yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Työn case-osiossa esitetään ehdotuksia toimenpiteistä, joilla kestävän liikkumisen edellytyksiä olisi mahdollista parantaa Vantaan Myyrmäessä.

Transportation planning was formed to answer to the needs of the car traffic in an industrial society. Subsequently the engineer type of means of transportation planning has been applied to solve the problems caused by car traffic. Therefore transportation planning is generally perceived as planning focused on cars. Because transportation and land use planning have been guided mostly by possibilities enabled by private car in the 21st century there has emerged a walking, cycling and public transport promoting concept Mobility Management (MM). It means promoting of sustainable transport and managing the demand for car use by changing travellers’ attitudes and behaviour. There has been made demarcation between transportation planning and mobility management that can appear to be quite artificial. But sustainable transport can be promoted by ways and means of both mobility management and transportation planning. It is comparable to the work for transport safety in which attitudes are modified as well as the transport infrastructure. In this thesis transportation planning and mobility management are combined to one term called mobility planning (fin. liikkumisen suunnittelu). It refers to transportation and land use planning focused on sustainable mobility. In this thesis it is examined why sustainable mobility should be promoted and how it can be done at the municipal level. The approach of the subject moves from global phenomena to a detailed review. In the case-section there has been made proposals for measures to improve conditions of sustainable mobility Myyrmäki, Vantaa.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Pajunen, Jarmo
Keywords
kestävä liikkuminen, liikennesuunnittelu, maankäyttö, liikkumisen ohjaus, liikkumisen suunnittelu
Other note
Citation