The current and future digital participation methods in urban planning in Finnish municipalities

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-22
Department
Major/Subject
Spatial Planning
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
EParticipation is participation method which is implemented partially or fully with the use of information and communication technologies.This study was implemented to find out how the use of eParticipation methods have changed after the COVID-19 pandemic. The purpose of this research was to study how Finnish municipalities are using eParticipation methods in their participation process in urban planning. This research tried to find what eParticipation tools Finnish municipalities are using and how they are using them. This research tried to find out how COVID-19 pandemic changed the participation practises in Finnish municipalities and how Finnish municipalities see eParticipation in the future. This research was implemented with open online survey and semi-structured interviews as methods. Open online survey was made by the department of built environment at Aalto university. This open online survey was addressed to all those working on the field of land use planning, regardless of the organization. Semi-structured interviews were organised for getting deeper knowledge on the planners’ feelings towards eParticipation in urban planning and to complement the answers from the online survey. Two semi-structured interviews were held which included total of five planners. According to online survey and semi-structured interviews most of the Finnish municipalities are using eParticipation methods in their participation processes in urban planning. Main purpose of using eParticipation methods is to collect data and opinions from citizens before planning project. The most used eParticipation tools for collecting data and opinions from citizens are websites, electric feedback system, social media, and online meetings. Main challenge for Finnish municipalities with eParticipation is the lack of recourses for introducing new eParticipation methods into participation process. Lack of recourses also prevent possibility of training for planners to know how to use new eParticipation methods. This research found out that eParticipation methods and traditional participation methods are both key elements for participation process in the future and improving them to work together is the main challenge in the future. To be able to have eParticipation and traditional participation working together, eParticipation tools should be developed so that interaction in them would increase and they could be used side by side simultaneously with traditional participation.

Sähköinen osallistuminen tarkoittaa kaupunkisuunnittelussa toimivaa osallistumisen muotoa, jossa osallistumisprosessi toteutetaan tieto- ja viestintäteknisten välineiden keinoin. Tämä työ toteutettiin selvittääkseen, miten sähköisen osallistumisen metodien käyttö on muuttunut COVID-19 pandemian jälkeen. Työn tavoitteena oli tutkia, miten sähköisen osallistumisen keinoja käytetään suomen kunnissa osana niiden kaupunkisuunnittelun osallistumisprosessia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää mitä sähköisen osallistumisen työkaluja kunnat käyttävät ja miten he käyttävät niitä. Tämä työ yritti selvittää miten COVID-19 pandemia muutti osallistumiskäytäntöjä suomen kunnissa ja miten suomen kunnat näkevät sähköisen osallistumisen tulevaisuudessa. Tämä tutkimus toteutettiin käyttäen avointa verkkokyselyä ja puolistrukturoituja haastatteluita metodeina. Avoimen verkkokyselyn toteutti Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitos. Avoin verkkokysely oli osoitettu kaikille kaupunkisuunnittelu tehtävissä työskenteleville riippumatta tahosta missä he työskentelevät. Puolistrukturoidut haastattelut järjestettiin, jotta saataisiin lisää tietoa kaavoittajien mielipiteistä sähköistä osallistumista kohtaan ja täydentääkseen sähköisen kyselyn tuloksia. Kaksi puolistrukturoitua haastattelua järjestettiin, joihin osallistui yhteensä viisi kaavoittajaa. Sähköisen kyselyn sekä puolistrukturoitujen haastattelujen perusteella suurin osa suomen kuntia käyttää sähköisen osallistumisen muotoja heidän osallistumisprosessissansa kaupunkisuunnitteluhankkeissa. Yleisin tarkoitus sähköisten osallistumisen metodien käyttöön oli kerätä tietoa ja mielipiteitä kansalaisilta ennen kaavoitusprosessin käynnistämistä. Käytetyimmät sähköisen osallistumisen työkalut olivat nettisivujen käyttö, sähköinen palautejärjestelmä, sosiaalinen media ja etätapaamiset. Kuntien suurin haaste sähköisen osallistumisen metodien käytössä on rajalliset resurssit uusien sähköisten metodien käyttöönotossa osallistamisprosessiin. Rajalliset resurssit estävät myös kaavoittajien kouluttamisen uusiin sähköisiin metodeihin. Tämä tutkimus sai selville, että sähköisen osallistumisen ja perinteisen osallistumisen metodit ovat molemmat tärkeitä osia osallistumisprosessia tulevaisuudessa. Niiden kehittäminen toimimaan yhdessä entistä paremmin on tärkein tavoite. Sähköisiä työkaluja tulee kehittää niin, että vuorovaikutus lisääntyisi ja niitä voitaisiin käyttää perinteisien osallistumisen rinnalla samanaikaisesti.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Nummi, Pilvi
Keywords
urban planning, digital participation, eParticipation, participation
Other note
Citation