Successful customer collaboration in agile software projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-12-12
Department
Major/Subject
Software Engineering and Business
Mcode
T3003
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
73 + 2
Series
Abstract
Customer collaboration is an inevitable part of software projects and the significance of successful collaboration is emphasized in agile projects. However, software suppliers face many kind of customers with varying level of knowledge about how to successfully acquire software. The challenge is to be able to create and foster successful collaboration with all kinds of customers and many different kind of projects. The goal of this study was to find out how software suppliers can create successful customer collaboration in agile software projects. It was conducted as a combination of literature review and qualitative interviews. Literature review focused on understanding the current state of knowledge in the field of this study. Six qualitative interviews were conducted to understand how methods introduced in literature are applied in practice. Based on both literature review and empirical study, the results suggest that successful customer collaboration may increase the success rate of a project in terms of staying in the budget and better addressing the needs of a customer. However, customers tend to have limited time that can be invested in the project and that poses a challenge, which suppliers need to address. Collaboration naturally occurs in the beginning and in the end of each iteration but suppliers should pay attention to making sure that regular communication occurs also during iterations. Finally, in addition to regular communication, suppliers should have a practice of introducing the project process to the customer in a level that is required for customer to complete their duties. As a conclusion, to create successful customer collaboration, suppliers need to plan the project with customer’s availability in mind instead of assuming full- time commitment and guide the customer throughout the project. Suppliers should pay attention to assigning members with interest and competency towards customer collaboration for every project. Finally, suppliers should make sure that responsibilities assigned to a customer are clearly communicated and the customer is competent to fulfill them.

Asiakasyhteistyö on väistämätön osa jokaista ohjelmistoprojektia ja sen merkitys korostuu ketterissä projekteissa. Ohjelmistotoimittajat kohtaavat toiminnassaan asiakkaita, joiden ymmärrys ohjelmistojen hankkimisesta vaihtelee. Haasteena onkin luoda ja ylläpitää onnistunut yhteistyö erilaisten asiakkaiden ja projektien yhteydessä. Tämän tutkimuksen tavoite oli ymmärtää paremmin kuinka ohjelmistotoimittajat luovat onnistunutta asiakasyhteistyötä ketterissä ohjelmistoprojekteissa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen yhdistelmänä. Kirjallisuuskatsaus keskittyi ymmärtämään nykyistä näkemystä alan tutkimuksessa. Lisäksi suoritettiin kuusi laadullista haastattelua, joiden avulla kirjallisuudesta havaittujen menetelmien toteutumista käytännössä arvioitiin. Perustuen kirjallisuuskatsaukseen sekä haastattelututkimukseen nähdään, että onnistunut asiakasyhteistyö parantaa projektien onnistumista sekä budjetissa pysymisen, että asiakkaan todellisten tarpeiden täyttämisen suhteen. Haasteena on asiakkaan rajattu aika osallistua projektiin, ja ohjelmistotoimittajien on kyettävä hallitsemaan tätä haastetta. Yhteistyötä tapahtuu luonnollisesti iteraatioiden alussa ja lopussa, mutta toimittajien on pidettävä ̈ huolta, että riittävä kommunikaation taso säilytetään myös iteraatioiden aikana. Säännöllisen kommunikaation lisäksi on tärkeää, että toimittajilla on mietittynä käytännöt projektin prosessin selventämiseksi asiakkaalle ainakin silla ̈ tasolla, että̈ asiakas ymmärtää omat tehtävänsä. Johtopäätöksenä tämä tutkimus toteaa, että luodakseen toimivaa asiakasyhteistyötä toimittajien on kyettävä suunnittelemaan projekti ottaen huomioon asiakkaan osallistumiskyky sen sijaan, että oletetaan jatkuvaa osallistumista. Lisäksi toimittajan on opastettava asiakasta läpi projektin. Tämä tarkoittaa myös, että toimittajien on kiinnitettävä huomiota projektin tekijöiden valinnassa. Jokaiseen projektiin tarvitaan tekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita ja kyvykkäitä toimimaan asiakasyhteistyön parissa.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Kauppinen, Marjo
Keywords
customer collaboration, communication, agile software projects, software project success
Other note
Citation