Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-01-26
Department
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
K3004
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joka vastaa Suomen liikennejärjestelmän turvallisuuteen liittyvistä viranomaistehtävistä, siirtyy lähivuosina riskiperusteiseen toiminnanohjaukseen. Toisin sanoen Trafi aikoo arvioida asiakasorganisaatioidensa toiminnan suorituskykyä ja riskejä, ja ohjata viranomaistoimintaa arviointien tulosten ja muun viranomaistiedon avulla. Arvioinnit tehdään organisaatioprofiili-nimisten työkalujen avulla, jotka koostuvat lukuisista arviointikriteereistä, joista Trafissa käytetään nimitystä muuttuja. Diplomityön ensimmäisenä tavoitteena oli tarjota näkemyksiä suunniteltujen muuttujien toimivuudesta. Trafi aikoo käyttää organisaatioprofiileja myös viestiäkseen asiakasorganisaatioilleen arviointien tuloksista. Diplomityön toisena tavoitteena oli arvioida, mahdollistavatko organisaatioprofiilit tarkoituksenmukaisen viestinnän viranomaisen ja sen asiakkaiden välillä. Työn kolmantena tavoitteena oli selvittää Trafin henkilöstön muutosvalmiudet riskiperusteiseen toimintamalliin. Trafin muuttujien toimivuutta arvioitiin vertaamalla niitä lainsäädännön vaatimuksiin ja muiden maiden liikenneturvallisuusviranomaisten käyttämiin arviointikriteereihin. Täydentäviä näkökulmia turvallisuuden arviointiin haettiin myös turvallisuusalan tutkimuksista. Lisäksi laadittiin testiorganisaatioprofiilit muutamille yrityksille, jotka Trafi auditoi keväällä 2014. Organisaatioprofiilien soveltuvuutta viestintätyökaluiksi arvioitiin tarkastelemalla tehokkaalle viranomaisviestinnälle asetettuja vaatimuksia. Trafin henkilöstön muutosvalmiudet riskiperusteiseen toimintamalliin selvitettiin henkilöstökyselyn avulla. Muuttujien tarkastelu osoitti, että ne vastaavat hyvin lainsäädäntövaatimuksia ja useilla muiden maiden viranomaisilla on käytössä samankaltaisia arviointikriteerejä. Teoriatarkastelun ja testiprofiilien perusteella oli myös mahdollista esittää kehitysehdotuksia muuttujien sisältöön. Teoriatarkastelun perusteella organisaatioprofiilit soveltuvat hyvin myös viestintätyökaluiksi. Johtopäätöksinä esitetään, että Trafin muuttujat ovat pääosin toimivia ja sopivia käyttötarkoitukseensa ja organisaatioprofiilit mahdollistavat tehokkaan viranomaisviestinnän. Henkilöstökyselyn johtopäätöksenä on, että Trafin henkilöstön muutosvalmius on vähintään tyydyttävällä tasolla.

The Finnish Transport Safety Agency Trafi is the transport safety authority of Finland. In the following years Trafi is adopting a risk-based approach to target its activities and resources. In other words Trafi will be assessing the performance of the Finnish transport organisations and target its activities in accordance with the assessment results and other official information. Assessments will be performed with tools named “organisation profiles” which consist of numerous assessment criteria. The first aim of this study was to provide a perspective on the functionality of these assessment criteria. Trafi will also use organisation profiles to communicate their results to transport organisations. The second aim of this study was to determine whether organisation profiles allow effective communication between the Authority and its customer organisations. The third aim was to determine the level of change readiness among Trafi personnel. The functionality of Trafi’s assessment criteria was assessed by comparing them to legislation requirements and to assessment criteria used by other transport safety authorities worldwide. Additional perspectives on safety assessment were sought from scientific research. In addition test organisation profiles were filled in for organisations audited by Trafi in spring 2014. Also a review of prerequisites for effective communication was conducted to assess whether organisation profiles are suitable for communication purposes. The change readiness of Trafi personnel was determined by personnel survey. The results showed that Trafi’s assessment criteria correspond well with legislation and that other countries’ authorities use similar assessment criteria. Some development suggestions were also presented. The communication review confirmed that Trafi’s organisation profiles are suitable for communication purposes. Overall it was concluded that Trafi’s assessment criteria are suitable for their purpose and that organisation profiles allow effective communication. Based on the results of the personnel survey it was concluded that the change readiness of Trafi personnel is at least satisfactory.
Description
Supervisor
Saarela, Olli
Thesis advisor
Saarela, Kaija Leena
Niemimuukko, Heidi
Keywords
riski, riskiperusteinen, valvonta, ilmailu, merenkulku, rautatieliikenne
Other note
Citation