Management system for socially responsible direct property investments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 76
Series
Abstract
The trend of socially responsible investing is spreading fast. More and more organizations are publishing corporate responsibility reports and the selection of socially responsible investment funds is growing constantly. Socially responsible funds are a straightforward way for socially responsible investing. This research is based on managing socially responsible direct real estate investments. The idea of socially responsible investing is to take environmental, social and corporate governance issues into consideration in investment decisions. The law sets a certain ethical level for operations but the meaning of socially responsible investing is to do more than the law provides. Besides that the organization itself is operating responsibly, the purpose of corporate social responsibility is also to positively affect other organization's businesses. The purpose of this research was to create a socially responsible management system for Pension Fennia's direct property investments. The idea of the management system is that environmental, social and corporate governance issues are taken into consideration in every investment decision. Especially taken into consideration are, how real-estate energy consumption can be reduced and what kind of socially responsible opportunities there are in cooperation with service providers. The management system is based on the real estate's life cycle, so that socially responsible procedures are found throughout the whole life cycle. It is possible to practice socially responsible investing without reporting activities and results, but a common assumption is that every ethically acting organization publishes a corporate responsibility report. Transparent communication of concrete actions will strengthen the organization's trustworthy image as a socially responsible partner. While creating the management system during this research, a reporting model for Pension Fennia's future corporate responsibility reports was also made. The reporting model is based on the United Nation's Global Reporting Initiative's guidelines.

Yhteiskuntavastuullisen sijoittamisen trendi leviää maailmalla nopeasti. Yhä useammat organisaatiot julkaisevat yhteiskuntavastuuraportin ja valinnanvara vastuullisista sijoitusrahastoista kasvaa jatkuvasti. Vastuulliset sijoitusrahastot ovat mutkattomampi keino yhteiskuntavastuulliseen sijoittamiseen, mutta tämä tutkimus perustuu suorien kiinteistösijoitusten yhteiskuntavastuulliseen johtamiseen. Yhteiskuntavastuullisen sijoittamisen ideana on ottaa investointipaat6ksissa huomioon ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallinnolliseen vastuuseen liittyvät tekijät. Laki määrää tietyn eettisen tason toiminnan, mutta yhteiskuntavastuullisen toiminnan ideana on tehdä enemmän kuin laki määrää. Sen lisäksi, että organisaatio toimii itse yhteiskuntavastuullisesti, on tarkoituksena myös mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa positiivisesti muidenkin toimintaan. Tämän työn avulla luotiin yhteiskuntavastuullinen johtamisjärjestelmä Eläke-Fennian suoriin kiinteist6sijoituksiin. Järjestelmän idea on se, että kaikkiin investointipäätöksiin sisällytetään ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallinnolliseen vastuuseen liittyvät asiat. Erityisesti siihen, miten kiinteistön energiankulutusta voidaan vähentää ja mitä mahdollisuuksia on yhteistyöllä palveluntuottajien kanssa yhteiskuntavastuullisemmassa sijoitustoiminnassa, on kiinnitetty huomiota. Johtamisjärjestelmä on perustettu kiinteistön elinkaaren ympärille siten, että yhteiskuntavastuulliset toimintatavat on selvitetty elinkaaren jokaisessa vaiheessa. On mahdollista harjoittaa yhteiskuntavastuullista sijoitustoimintaa ilman, että raportoi toiminnastaan ja toiminnan tuloksista, mutta yleinen olettamus on, että kaikki jotka kiinnittävät erityistä huomiota eettisiin tekijöihin toiminnassaan myös julkaisevat yhteiskuntavastuuraportin. Läpinäkyvä viestintä konkreettisista teoista vahvistaa yrityksen imagoa luotettavana ja vastuullisena yhteistyökumppanina. Johtamisjärjestelmää luodessa tehtiin tämän tutkimuksen puitteissa myös erillinen raportointimalli Eläke-Fennian tulevia yhteiskuntavastuuraportteja varten. Raportointimalli perustuu Yhdistyneiden kansakuntien Global Reporting Initiative -ohjeistuksen mukaisiin toimintaindikaattoreihin.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Muilu, Antti
Keywords
social responsibility, yhteiskuntavastuu, property investing, kiinteistösijoittaminen, environment, ympäristövaikutukset, global reporting initiative, GRI-ohjeistus
Other note
Citation