Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkielma tarkastelee asiakkaan kokeman arvon muodostumista aikakauslehden Internet-sivuilla. Empiirisessä osiossa lähemmässä tarkastelussa on Vauva-lehden Internet-sivusto Vauva.fi. Ongelmaa lähestytään muodostamalla viitekehys, jonka mukaan asiakkaan kokema arvo muodostuu asiakkaan kokemasta palvelun laadusta sivustolla, asiakkaan odotuksista ja tavoitteista sekä asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhraamien kustannusten välisestä suhteesta. Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu asiakkaan kokemaan arvoon sekä palvelun laatuun verkossa liittyviin tieteellisiin keskusteluihin. Tutkimusote on kvantitatiivinen ja tutkielman empiirinen osuus on suoritettu Internet-kyselyä hyödyntäen. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä faktorianalyysia, t-testiä sekä korrelaatioita. Tutkimustulokset Tulosten perusteella voidaan todeta, että asiakkaan kokema arvo Vauva.fi – sivuilla muodostuu alkuperäisen viitekehysmallin mukaisesti. Arvo muodostuu palvelun laadun ulottuvuuksista verkossa, asiakkaan odotuksista ja tavoitteista sekä asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhraamien kustannusten välisestä suhteesta.
Description
Keywords
Asiakkaan kokema arvo, palvelun laatu verkossa, aikakauslehdet, Internet-sivut
Other note
Citation