Factoringpalveluiden arvonlisäverokäsittely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Factoringpalveluiden suosio rahoitusratkaisuna on yleistynyt viime vuosina entisestään. Tämän tutkielman tarkoituksena oli perehtyä factoringin arvonlisäverokäsittelyyn, sillä oikeustapauksista ilmenee tulkintaongelmia factoringin verokohtelun osalta. Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa, milloin factoringtoiminnassa on kysymys arvonlisäverollisesta palvelusta ja milloin arvonlisäverottomasta rahoituspalvelusta. Tutkielmassa käsiteltiin myös factoringpalveluista veloitettavien palkkioiden jakamista arvonlisäverolliseen ja -verottomaan osuuteen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin lainopillista eli oikeusdogmaattista menetelmää oikeuden nykytilan selvittämiseksi. Tutkielmassa selvitettiin oikeusnormien sisällön systematisoinnin ja tulkitsemisen kautta factoringpalveluiden arvonlisäverokäsittelyn tilannetta. Tutkielman olennaisina oikeuslähteinä olivat EU:n ja kansallisen lainsäädännön lisäksi lainvalmistelutyöt ja tuomioistuinten ratkaisut. Lisäksi lähteenä käytettiin olemassa olevaa oikeuskirjallisuutta. Tutkielman pohjalta voidaan todeta factoringpalveluiden arvonlisäverokäsittelyn mää-rittämiseksi tärkeänä osana olevan luottotappioriski, jonka siirtyessä myyjäyritykseltä factoringyritykselle factoringtoiminnassa on kyse aidosta factoringtoiminnasta. Tällöin laskusaatavat siirtyvät lopullisesti factoringyhtiölle ilman takautumisoikeutta ja myyjäyritys vapautuu saamisten perimistoimista ja niiden maksamisen laiminlyöntiin liittyvästä riskistä, jolloin factoringyhtiöllä ei ole takaisinsaannon mahdollisuutta. Aidossa factoringtoiminnassa on kyse arvonlisäverollisesta palvelusta. Factoringtoiminnan verokohtelua ei voida kuitenkaan määrittää ainoastaan luottotappioriskin perusteella, vaan olennaisessa osassa voidaan pitää toiminnan objektiivista luonnetta sen osalta, onko kyse arvonlisädirektiivin 135 artiklan 1 kohdan d alakohdassa mainitusta saamisten perimisestä. Perinteinen factoringin muoto eli epäaito factoring, jossa luottotappioriski ei siirry, katsotaan kokonaan arvonlisäverottomaksi palveluksi silloin, kun kyse on ainoastaan luotonannosta ja palvelu ei sisällä liitännäispalveluita. Epäaidossa factoringissa luottotappioriski säilyy myyjäyrityksellä ja factoringyhtiöllä on takautumisoikeus. Mikäli epäaito factoring sisältää saamisten perimistä liitännäis-palveluiden myötä, voi epäaidossa factoringtoiminnassakin olla osaltaan kyse arvon-lisäverollisesta palvelusta, vaikka luottotappioriski ei siirry. Factoringista veloitettavien palkkioiden verokohtelu määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan, onko kyse luotonantoon vai saamisten perimiseen liittyvästä palkkiosta. Pääoman käyttöön antamiseen liittyvät vastikkeet ovat kokonaisuudessaan arvonlisäverottomia ja puolestaan saamisten perimisen osalta veloitetut palkkiot ovat arvonlisäverollisia. Mikäli palkkiot eivät määräydy suoraan suoritetun palvelun osalta ja factoringtoiminta sisältää sekä aidon että epäaidon factoringin piirteitä, tulee tällöin palkkio jakaa arvonlisäverolliseen ja -verottomaan osuuteen samassa suhteessa kun toimintaa harjoitetaan luotonannon ja saamisten perimisen osalta.
Description
Thesis advisor
Hokkanen, Marja
Keywords
factoring, rahoitus, arvonlisävero, verotus
Other note
Citation