Planeetta – Metodit, prosessi ja tyyli lyhytelokuvassa Planeetta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Opinnäytetyöni koostuu taiteellisesta produktio-osasta ja kirjallisesta osasta. Produktio-osa on 14 minuuttinen lyhytelokuva Planeetta. Se on arkinen science fiction -elokuva, jonka päähenkilö joko on tai luulee olevansa avaruusolio. Kokeellisia keinoja hyödyntävä, mutta silti ehkä perinteiseksi fiktioksi luokiteltava elokuva käsittelee ulkopuolisuuden kokemusta, ja pohtii onko tässä maailmassa muitakin tärkeitä asioita kuin palkkatyö. Opinnäytetyöni kirjallinen osio on nimeltään ”Planeetta – Metodit, prosessi ja tyyli lyhytelokuvassa Planeetta”. Siinä yritän valottaa Planeetta-lyhytelokuvan tekemisen prosessia ja elokuvaa tehdessä käyttämiäni elokuvaohjauksen ja -käsikirjoittamisen metodeja, sekä ajatuksiani elokuvasta taiteen muotona. Yritän laajentaa näitä ajatuksia myös oman elokuvani ulkopuolelle – miettiä miten käyttämäni metodit näkyvät aiemmissa lyhytelokuvissani, ja toisaalta miten muut elokuvantekijät ja elokuvateoreetikot ovat käyttäneet samantapaisia tai muulla tavoin mielenkiintoisia metodeja ja lähtökohtia aiemmin. Keskityn tässä työssä pääasiassa pitkiin fiktioelokuviin, joihin nojautuen olen yrittänyt rakentaa myös oman lyhytelokuvani ilmaisua. Mukana on kuitenkin lyhyemmän muodon puolelta yksi musiikkivideo. Yritän myös käsitellä elokuvani ja käyttämieni esimerkkielokuvien teemoja visuaalisen kulttuurin näkökulmasta. Teksti jakautuu neljään osaan, joissa keskityn näyttelijänohjauksen, käsikirjoittamisen ja tyylin teemoihin, sekä scifi-elokuviin ja avaruusolioiden toiseuteen. Keskeisiä metodeja tai elokuvantekoon liittyviä asioita joita käsittelen tässä työssä ovat fragmentaarisuus, naturalismi, dokumentaarisuus, amatöörinäyttelijät, epäselvyys sekä tietyn elokuvan lajityypin (scifi- ja B-elokuvan) konventioiden hyödyntäminen ja rikkominen elokuvakerronnassa. Visuaalisen kulttuurin alalta työni painopisteitä ovat science fiction -elokuvat populaarikulttuurin ja taide-elokuvan välimaastossa, sekä avaruusolioiden toiseus ja scifi-elokuvien yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

This master's thesis consists of an artistic production part and a text part. The production part is a 14 minute short film called Planet. It is an everyday science fiction film, where the main character either is or believes he is an alien from another planet. The film uses experimental storytelling, but it can still be classified as a fiction film. The film is about the feeling of being an outsider and it asks a question: are there other important things in life besides jobs. The written part of my thesis is called "Planet – Methods, Process and Style in the Short Film Planet". I try to describe the making of the film Planet, and the methods I used while directing actors and writing the script. I also write about my views about film making in general. I try to expand the methods and thoughts beyond my own film, and to think how other film makers and film theorists have used similar or interesting methods before. I concentrate mostly on feature films, which have mostly been the source of my own thoughts about film making. There is one music video that is also covered in the text, though. I also try to discuss these themes from the point of view of visual culture. The text is divided into four parts, which cover directing actors, scriptwriting, style and science fiction films and the other in aliens. The central methods and themes regarding film making are fragmentation, naturalism, the feeling of documentary, amateur actors and the usage and breakage of the conventions of a certain genre (science fiction and B-films). From the field of visual culture the text is focused on science fiction films between popular- and art-film, the other in aliens and the social aspects of science fiction films.
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Thesis advisor
Yli-Annala, Kari
Keywords
naturalismi, näyttelijänohjaus, amatöörinäyttelijät, fragmentaarisuus, scifi, toiseus, ulkopuolisuus, avaruusoliot, naturalism, directing actors, amateur actors, fragmentation, science fiction, other, aliens
Other note
Parts
  • 14 minuuttinen lyhytelokuva "Planeetta"
Citation