The CFO’s role in controlling for uncontrollable external events: evidence from companies in Finland during Covid-19 crisis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
en
Pages
85 + 7
Series
Abstract
The crisis caused by the Covid-19 pandemic, the most recent black swan event, has surged worldwide and led us to a heavy global economic downturn in 2020. Firms find themselves in heavily disrupted market situations and in an increased need for financial control to battle the financial consequences of decreased sales and demand, fluctuations in stock exchange rates and overall market uncertainty. Actions of financial control and risk management are needed and CFOs are pressured to keep enough cash for the company to survive past the crisis. The objectives of this study was to develop a general view of the role of a CFO and CFOs’ role in risk management as well as whether the CFO’s risk management role changes in a macroeconomic crisis in Finland. To complement the latter, risk management tools and response actions are most common and prioritized by CFOs in such a crisis are examined. The study builds up on a qualitative field study. Eight CFOs from eight different industries in Finland were interviewed in individual in-depth interviews. All CFOs currently work as CFOs and have had a key role in their companies in managing the consequences of the Covid-19 crisis. The qualitative multiple case study was complemented with a literature review of the existing literature on the subjects. The paper finds both consistency and contradiction between the existing literature and the field study findings. The findings of the field study chiefly comply with previous literature and suggest that the contemporary CFO role has shifted from the backward-looking view to a more encompassing, forward-looking strategic role with increased emphasis on risk management and strategic advisory, especially in a crisis situation. The study suggests that the three most important skills of a CFO, business know-hoe, financial expertise and leadership skills, also underline this finding of an evolved role. The CFO role has also seen a shifted focus during the Covid-19 crisis as risk management and control tasks, liquidity management and tasks related to business support and operational profitability have become more essential to a CFO in the crisis. The study also finds that the Covid-19 crisis has pushed risk management practices more to the desks of CFOs and the most common response methods for risk mitigation in the crisis have been liquidity management, ensuring business profitability, strategic planning through advising the top management.

Viimeisimmän “mustan joutsenen”, Covid-19-pandemian, aiheuttama kriisi on levinnyt maailmanlaajuisesti ja johtanut maailmantalouden taantumaan vuoden 2020 aikana. Yritykset löytävät itsensä voimakkaasti häiriintyneestä markkinatilanteesta, jossa myynti ja kysyntä ovat voimakkaasti laskeneet ja yleinen epävarmuus on ottanut vallan. Tämä on johtanut taloudellisten kontrollitoimenpiteiden ja riskienhallinnan kasvaneeseen tarpeeseen. Talousjohtajien rooli riskienhallinnassa kasvaa ja heidän on turvattava yrityksen taloudellinen jatkuvuus mm. kassanhallinnan ja kannattavuuden ylläpidon avulla, jotta yritys voi selviytyä kriisistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda yleiskäsitys nykypäivän talousjohtajan roolista sekä talousjohtajan roolista riskienhallinnassa sekä tutkia muuttuvatko talousjohtajan tehtävät makrotaloudellisessa kriisissä. Tavoitteena on myös tutkia mitkä riskienhallintakeinot ovat talousjohtajien suosimia ja priorisoimia Covid-19 kaltaisessa kriisissä Suomessa. Tutkimus rakentuu kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen, jossa kahdeksaa talousjohtajaa Suomesta haastateltiin yksittäisissä syvähaastatteluissa. Kaikki haastatellut työskentelevät tällä hetkellä talousjohtajina ja ovat olleet keskeisessä asemassa yrityksessään Covid-19-kriisin seurausten hallinnassa. Laadullista tapaustutkimusta täydennettiin kirjallisuuskatsauksella olemassa olevaa kirjallisuutta aiheesta hyödyntäen. Tutkimus löytää sekä johdonmukaisuuksia että ristiriitaisuuksia olemassa olevan kirjallisuuden ja haastattelutulosten välillä. Kenttätutkimuksen tulokset osoittavat, että nykyinen talousjohtajan rooli on kehittynyt menneisyyteen suuntautuvasta näkökulmasta kattavampaan, tulevaisuuteen suuntautuvaan strategiseen rooliin ja paino on entistä enemmän riskienhallinnassa ja strategisessa työskentelyssä etenkin kriisitilanteessa. Tutkimuksen mukaiset talousjohtajan kolme tärkeintä taitoa, liiketoiminnallinen osaaminen, taloudellinen asiantuntemus sekä johtamistaidot, korostavat myös havaintoa kehittyneestä roolista. Talousjohtajan rooli on muuttunut myös Covid-19-kriisin aikana, kun riskienhallinta- ja kontrollitehtävät, likviditeetin hallinta sekä liiketoiminnan tukemiseen ja toiminnan kannattavuuteen liittyvät tehtävät ovat olleet talousjohtajan roolin keskiössä kriisissä. Tutkimuksessa todetaan myös, että Covid-19-kriisi on ohjannut riskienhallinnan tehtäviä yhä enemmän talousjohtajien vastuulle ja yleisimpiä riskienhallinnan vastatoimia kriisissä ovat olleet likviditeetin hallinta, liiketoiminnan kannattavuuden varmistaminen sekä strateginen työskentely ylimmän johdon tukena.
Description
Thesis advisor
Ikäheimo, Seppo
Keywords
chief financial officer, risk management, black swan event, macroeconomic crisis
Other note
Citation