Administrative costs of ownership in Finnish and Swedish real estate investment companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa selvitetään kiinteistösijoitusyhtiöiden omistajakuluja. Omistajakulujen muodostumista lähestytään kiinteistöhallinnon tehtävien, henkilöstökustannusten ja kiinteistösijoitusyhtiön keskushallinnon kulujen syntymisen näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohta on ollut varsin empiirinen ja varsinaisen tutkimusaineiston ovat muodostaneet kuuden suomalaisen ja kymmenen ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiön vuosikertomukset. Kiinteistöhallintoa käsitellään tässä tutkimuksessa kerroksellisena rakenteena, mutta kiinteistöhallintotehtävät jaotellaan myös horisontaalisessa suunnassa. Kiinteistöhallinnon tehtäviä jaoteltaessa on fokus ollut sen selvittämisessä, missä kulkee kiinteistökohtaisten ja portfoliotason hallinnointitehtävien raja. Tätä kautta on myös otettu kantaa siihen, millaisten hallinnointitehtävien hoitaminen aiheuttaa omistajakulun so. portfoliokustannuksen. Keskeisimmäksi omistajakuluksi on tämän tutkimuksen perusteella luettava kiinteistösijoitusyhtiön keskushallinnon kulu, jolla tarkoitetaan ei-kiinteistökohtaisia hallinnointikuluja sekä kiinteistösijoitusyhtiöstä itsestään aiheutuvia kuluja. Keskushallinnon kulu on varsinkin tilinpäätöksen näkökulmasta Suomessa käsitteenä uusi eikä sitä ole suomalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden tilinpäätöksissä ja vuosikertomuksissa suoranaisesti käsitelty lainkaan. Tutkimuksessa käsitellään myös kiinteistösijoitusyhtiöiden henkilöstökustannusten muodostumista sekä keskushallinnon kulunmuodostuksen osana että laajemminkin. Henkilöstökuluissa havaittiin olevan melko suuriakin eroja. Lisäksi osa yhtiöistä on ulkoistanut toimintojaan. Ulkoistamista tutkimuksessa käsitellään lähinnä teoriatasolla: sen eri muotoja sekä hyöty- ja haittanäkökohtia eritellen. Tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina voidaan pitää keskushallinnon kuluista tehtyjä vertailuja eri kiinteistösijoitusyhtiöiden kesken. Oletettavaa on, että jo lähitulevaisuudessa tähän kustannustekijään kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kuluerän käsittelyllä on merkitystä myös kiinteistöjä arvioitaessa. Tuottoarvopohjaisissa kiinteistöjen arviointimenetelmissä joudutaan ottamaan kantaa siihen, mitä kulueriä sisällytetään kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannuksiin ja mitkä kulut ovat luettavissa portfoliokustannukseksi (omistajakuluksi). Myöskin nämä kustannukset tulisi ottaa huomioiduksi silloin, kun kiinteistöjä arvioidaan osana käyttöyksikköjään, joiksi voitaneen kiinteistösijoitusyhtiön ollessa kysymyksessä huomioida kulloisenkin yhtiön kiinteistösalkku.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Palmu, Jussi
Hakala, Erkki
Keywords
real estate investment company, kiinteistösijoitusyhtiö, property management, kiinteistöhallinto, central administration cost, keskushallinnon kulu, ownership, omistajuus, omistajakulu, ulkoistaminen
Other note
Citation