Institutional market analysis for property markets

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 87 + [1]
Series
Abstract
The objective of this thesis is to identify an alternative perspective on analysing the property markets by using the theories of institutional economics. Conventional property market analyses have often failed to identify other than economic factors and have thus given a narrow look on the markets as whole. This thesis tries to identify the factors that describe the property markets as comprehensively as possible by analysing also the factors that frame the property markets. Institutional economics divides these framing factors into different institutions which define the nature of each property markets. By analysing the framing institutions in addition to the property markets itself a more diverse analysis can be achieved. This analysis is called an institutional analysis. A model of an institutional analysis for commercial property markets was constructed by using the theories of both institutional economics and institutional approach for property markets and then applied to commercial property markets of the City of Turku. The institutional analysis was defined to include four framing institutions, legal, politic, economic and social, and property market institution itself. Each institution was defined by identifying the key factors that have been studied to have influence on property market performance. Through these institutions the property markets were analysed Analysis had its focus on property development opportunities in the analysed market area. The model of institutional analysis provides a new approach for analysing the market performance and describes the markets from a wide perspective providing information that is relevant for understanding the nature of a market area. Overall the model is quite applicable and gives relatively comprehensive results of a market area under examination. Especially the social institution provides a new perspective of understanding the property market behaviour. Other institutions define the factors that create the operational functions of the market under examination and future prospects.

Tämän työn tarkoituksena on löytää vaihtoehtoinen tapa tehdä markkinatutkimus kiinteistömarkkinoille käyttäen hyväksi institutionaalisen taloustieteen teorioita. Tavanomaiset kiinteistömarkkinatutkimukset ovat yleisesti keskittyneet taloudellisten tunnuslukujen tarkasteluun, joka on taas johtanut vain kapeaan kuvaan kokonaismarkkinoista. Tämän työn tarkoituksena on tunnistaa myös muita tekijöitä, jotka ohjaavat kiinteistömarkkinoiden toimintaa, niin kokonaisvaltaisesti kuin mahdollista. Institutionaalinen taloustiede jakaa nämä muut tekijät erilaisiin instituutioihin, jotka määrittävät kiinteistömarkkinoiden luonteen. Tutkimalla myös kiinteistömarkkinoita muotoilevia instituutioita kiinteistömarkkinainstituution lisäksi voidaan saavuttaa monipuolinen markkina-analyysi. Tätä analyysia kutsutaan institutionaaliseksi markkina-analyysiksi. Institutionaalinen markkina-analyysi kiinteistömarkkinoille rakennettiin käyttäen pohjana institutionaalisia taloustieteen teorioita sekä institutionaalisen lähestymistavan teorioita kiinteistömarkkinoista ja lopulta mallia sovellettiin Turun kiinteistömarkkinoille. Institutionaalinen markkina-analyysi sisältää neljä pääinstituutiota, lainsäädännöllinen, poliittinen, taloudellinen sekä sosiaalinen instituutio, sekä kiinteistömarkkinat omana instituutiona. Jokaiselle instituutiolle määritettiin tekijät, jotka vaikuttavat kiinteistömarkkinoiden toimintaan. Markkina-analyysi tehdään näiden instituutioiden antamien tuloksien pohjalta. Institutionaalinen markkina-analyysi tarjoaa uuden vaihtoehdon markkina-analyysin suorittamiseen ja markkinoiden tutkimiseen sekä tarjoaa tietoa, joka on tärkeää markkinoiden tuntemisessa. Kaiken kaikkiaan institutionaalinen markkina-analyysi on hyvin sovellettavissa kiinteistömarkkinoille globaalisesti. Erityisesti sosiaalinen instituutio tarjoaa uuden näkökulman kiinteistömarkkinoiden käyttäytymisen tutkimiseen. Muut instituutiot tunnistavat tekijät, jotka määrittävät tutkittavien kiinteistömarkkinoidenn operationaalisen toiminnan sekä tulevaisuuden mahdollisuudet.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Havel, Barbara
Havanka, Hannu
Keywords
institutional approach, institutionaalinen markkinatutkimus, property market analysis, kiinteistömarkkinat, property markets, kiinteistökehitys, property development, Turku, Turku
Other note
Citation