Behavioural Finance: Are the Professional Investors the Rational Ones? A Survey.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Rahoitus
Language
en
Pages
21 + 11
Series
Abstract
In theory, markets can be efficient; however, there is evidence of market inefficiencies, many of which appear to stem from purely behavioral factors. Humans are not entirely rational, allowing cognitive and emotional biases to influence our financial decisions. This raises the question: do professional investors, as informed and rational agents, capitalize on the arbitrage opportunities created by these irrational biases? This thesis reviews current literature and empirical evidence to address this question. Findings suggest that professionals can indeed exploit and potentially profit from behavioral biases. Theoretically, by being aware of these biases, informed agents can position themselves on the opposite side of the trade. Nevertheless, there are limits to arbitrage, which prevent investors from fully exploiting these opportunities. Furthermore, it is challenging to directly isolate performance based solely on biases. Interestingly, the evidence also indicates that professional investors are not immune to these biases, succumbing to them just as easily as others.

Markkinat teoriassa voivat olla tehokkaita, mutta on olemassa näyttöä markkinoiden tehottomuuksista. Monet syyt näyttävät olevan puhtaasti käyttäytymiseen liittyviä. Me ihmiset emme ole täysin rationaalisia, annamme kognitiivisten ja emotionaalisten vinoumien vaikuttaa taloudellisiin päätöksiimme. Entä ammattimaisten sijoittajien kohdalla? Ovatko he informoituja ja rationaalisia toimijoita, jotka hyödyntävät epärationaalisten tuomat arbitraasimahdollisuudet? Tämä tutkielma tarkastelee nykyistä kirjallisuutta ja empiiristä näyttöä näiden kysymysten vastaamiseksi. On empiiristä näyttöä, joka viittaa siihen, että ammattilaiset voivat hyödyntää ja mahdollisesti saada voittoa näistä käyttäytymiseen liittyvistä vinoumista. Kuitenkin arbitraasilla on rajansa, mikä estää sijoittajia tekemästä tätä täysimääräisesti. On myös erittäin vaikea eristää suorituskykyä, joka perustuu pelkästään vinoumiin. Huomaamme myös, että on näyttöä siitä, että ammattilaiset sortuvat näihin vinoumiin yhtä lailla.
Description
Thesis advisor
Kokkonen, Joni
Keywords
behavioural finance, cognitive bias, efficient markets, professional investors, arbitrage
Other note
Citation