Distributing leadership and management in self-managed organizations

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKauppinen, Marjo
dc.contributor.authorDolenc, Nicolas
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorKauppinen, Marjo
dc.date.accessioned2017-12-18T12:09:33Z
dc.date.available2017-12-18T12:09:33Z
dc.date.issued2017-12-11
dc.description.abstractObjective of the Study The objective of this research was to study how leadership and management processes are distributed in self-managed organizations, with a focus on leadership processes. According to contemporary organizational theorist, there is a need to reorganize organizations to better deal with the prevailing increasingly complex business environment. Additionally, it is engrained in public thought that the absence of leadership, means the absence of organization. The main research question of this study was: How are leadership and management distributed in self-managed organization? The main question was approached through three sub questions: SQ1: How should one define “agile” self-managed organizations? SQ2: What sub processes are associated with leadership? and SQ3: How do agile practitioners in leadership positions view leadership? Methodology and Theoretical Framework The theoretical framework of the study was based on suggestions from agile practitioners and previously conducted studies by the researcher. The framework describes an academically derived understanding of self-managed organization, to support the view of contemporary leadership and organizational literature. Additionally, it builds on a previously constructed model of viewing leadership as a process listing associated sub processes to leadership and management. The empirical part followed a qualitative research approach. Data was gathered through six semi-structured research interviews with two agile consultants and four individuals having leadership roles in self-managed organizations. The consultants were added for a more theoretical view on the subject. Findings and Conclusions The findings of this study indicate that leaders of agile organizations see leadership as a process, supporting the theories that leadership and management are a subset of processes separate from each other, but all are needed in some form to successfully operate an organization. Additionally, it was found that scientific research in contextual ambidexterity of organizations, best describes the notions presented in contemporary leadership and organizational literature, in a fashion that is academically acceptable. Finally, this research suggests, based on the findings, that self-managed organization or contextually ambidextrous organizations, have become the best way to deal with the prevailing complex business environment, since “knowledge” has become the central resource in today’s society, as opposed to capital during the previous century.en
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia miten johtamisen ja hallinnon prosessit ovat hajautettu itseohjautuvissa organisaatioissa, keskittyen johtamiseen liittyviin prosesseihin. Nykyajan organisaatioteoreetikoiden mukaan on tarve uudelleen organisoida organisaatioita, jotta ne pystyvät paremmin käsittelemään vallitsevaa ja kiihtyvää liikemaailman monimutkaisuutta. Tämän lisäksi julkiseen ymmärrykseen on juurtunut käsitys, että johtamisen poissaolo tarkoittaa, ettei organisaatiota ole laisinkaan. Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: Miten johtaminen ja hallinto ovat hajautettu itseohjautuvissa organisaatioissa? Päätutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan kolmen alakysymyksen avulla: SQ1: Miten tulisi määrittää ketterät itseohjautuvat organisaatiot? SQ2: Mitkä alaprosessit liittyvät johtamiseen? Ja SQ3: Miten johtotehtävissä olevat, ketteryyttä harjoittavat henkilöt näkevät johtamisen. Tutkimusmenetelmä ja teoreettinen viitekehys Teoreettinen viitekehys pohjautui ketteryyttä harjoittavien asiantuntijoiden ehdotuksiin ja tutkijan aikaisempaan tutkimukseen. Viitekehys kuvailee tieteellisesti polveutuvaa ymmärrystä itseohjautuvista organisaatioista, tukeakseen nykyajan johtamisen ja hallinnon kirjallisuutta. Lisäksi tutkimus rakentuu aikaisemman tutkimuksen rakentamaan malliin, joka näkee johtamisen prosessina ja luettelee johtamiseen, sekä hallintoon liittyviä alaprosesseja. Empiirinen osuus tutkimuksesta toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin kuudella puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, haastattelemalla neljää, ketterissä organisaatioissa, johtotehtävissä olevaa henkilöä ja kahta ketterää konsulttia. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksen tulokset viittaavat ketterien organisaatioiden johtajien näkevän johtamisen prosessina. Tämä tukee johtamisen ja hallinnon teorioita, jotka näkevät nämä prosessit sarjana eroteltavia alaprosesseja, mutta joita kaikkia kaivataan jossain muodossa voidakseen onnistuneesti johtaa organisaatiota. Tämän lisäksi todettiin tieteellisen tutkimuksen ”contextual ambidexterity”:n olevan paras tieteellisesti hyväksytty kuvailu ketteristä organisaatioista. Lopuksi tämä tutkimus esittää väitteen, että ketterä organisoituminen organisaatioissa on paras tapa käsitellä maailman jatkuvasti kiihtyvää liiketoiminta ympäristöä, koska tiedosta on muodostunut keskeisin resurssi tämän päivän yhteiskunnassa, varallisuuden sijaan mikä oli edellisen vuosisadan keskeisin resurssi.fi
dc.format.extent61
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29300
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201712188098
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Computer, Communication and Information Sciencesfi
dc.programme.majorSoftware and Service Engineeringfi
dc.programme.mcodeSCI3043fi
dc.subject.keywordleadershipen
dc.subject.keywordmanagementen
dc.subject.keywordself-organizingen
dc.subject.keywordself-managingen
dc.subject.keywordagile organizationsen
dc.titleDistributing leadership and management in self-managed organizationsen
dc.titleJohtamisen ja hallinnon jakaminen itseohjautuvissa organisaatioissafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Dolenc_Nicolas_2017.pdf
Size:
1.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format