Distributing leadership and management in self-managed organizations

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
61
Series
Abstract
Objective of the Study The objective of this research was to study how leadership and management processes are distributed in self-managed organizations, with a focus on leadership processes. According to contemporary organizational theorist, there is a need to reorganize organizations to better deal with the prevailing increasingly complex business environment. Additionally, it is engrained in public thought that the absence of leadership, means the absence of organization. The main research question of this study was: How are leadership and management distributed in self-managed organization? The main question was approached through three sub questions: SQ1: How should one define “agile” self-managed organizations? SQ2: What sub processes are associated with leadership? and SQ3: How do agile practitioners in leadership positions view leadership? Methodology and Theoretical Framework The theoretical framework of the study was based on suggestions from agile practitioners and previously conducted studies by the researcher. The framework describes an academically derived understanding of self-managed organization, to support the view of contemporary leadership and organizational literature. Additionally, it builds on a previously constructed model of viewing leadership as a process listing associated sub processes to leadership and management. The empirical part followed a qualitative research approach. Data was gathered through six semi-structured research interviews with two agile consultants and four individuals having leadership roles in self-managed organizations. The consultants were added for a more theoretical view on the subject. Findings and Conclusions The findings of this study indicate that leaders of agile organizations see leadership as a process, supporting the theories that leadership and management are a subset of processes separate from each other, but all are needed in some form to successfully operate an organization. Additionally, it was found that scientific research in contextual ambidexterity of organizations, best describes the notions presented in contemporary leadership and organizational literature, in a fashion that is academically acceptable. Finally, this research suggests, based on the findings, that self-managed organization or contextually ambidextrous organizations, have become the best way to deal with the prevailing complex business environment, since “knowledge” has become the central resource in today’s society, as opposed to capital during the previous century.

Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia miten johtamisen ja hallinnon prosessit ovat hajautettu itseohjautuvissa organisaatioissa, keskittyen johtamiseen liittyviin prosesseihin. Nykyajan organisaatioteoreetikoiden mukaan on tarve uudelleen organisoida organisaatioita, jotta ne pystyvät paremmin käsittelemään vallitsevaa ja kiihtyvää liikemaailman monimutkaisuutta. Tämän lisäksi julkiseen ymmärrykseen on juurtunut käsitys, että johtamisen poissaolo tarkoittaa, ettei organisaatiota ole laisinkaan. Tutkimuksen päätutkimuskysymys oli: Miten johtaminen ja hallinto ovat hajautettu itseohjautuvissa organisaatioissa? Päätutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan kolmen alakysymyksen avulla: SQ1: Miten tulisi määrittää ketterät itseohjautuvat organisaatiot? SQ2: Mitkä alaprosessit liittyvät johtamiseen? Ja SQ3: Miten johtotehtävissä olevat, ketteryyttä harjoittavat henkilöt näkevät johtamisen. Tutkimusmenetelmä ja teoreettinen viitekehys Teoreettinen viitekehys pohjautui ketteryyttä harjoittavien asiantuntijoiden ehdotuksiin ja tutkijan aikaisempaan tutkimukseen. Viitekehys kuvailee tieteellisesti polveutuvaa ymmärrystä itseohjautuvista organisaatioista, tukeakseen nykyajan johtamisen ja hallinnon kirjallisuutta. Lisäksi tutkimus rakentuu aikaisemman tutkimuksen rakentamaan malliin, joka näkee johtamisen prosessina ja luettelee johtamiseen, sekä hallintoon liittyviä alaprosesseja. Empiirinen osuus tutkimuksesta toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin kuudella puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, haastattelemalla neljää, ketterissä organisaatioissa, johtotehtävissä olevaa henkilöä ja kahta ketterää konsulttia. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksen tulokset viittaavat ketterien organisaatioiden johtajien näkevän johtamisen prosessina. Tämä tukee johtamisen ja hallinnon teorioita, jotka näkevät nämä prosessit sarjana eroteltavia alaprosesseja, mutta joita kaikkia kaivataan jossain muodossa voidakseen onnistuneesti johtaa organisaatiota. Tämän lisäksi todettiin tieteellisen tutkimuksen ”contextual ambidexterity”:n olevan paras tieteellisesti hyväksytty kuvailu ketteristä organisaatioista. Lopuksi tämä tutkimus esittää väitteen, että ketterä organisoituminen organisaatioissa on paras tapa käsitellä maailman jatkuvasti kiihtyvää liiketoiminta ympäristöä, koska tiedosta on muodostunut keskeisin resurssi tämän päivän yhteiskunnassa, varallisuuden sijaan mikä oli edellisen vuosisadan keskeisin resurssi.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Kauppinen, Marjo
Keywords
leadership, management, self-organizing, self-managing, agile organizations
Other note
Citation