Tietokannan päälle J2SE-tekniikalla toteutetun monisäikeisen, monipalvelimisen ohjelmiston suorituskyvyn parantaminen ja skaalautuvuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietämystekniikka
Mcode
T-93
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli selvittää kuinka J2SE-tekniikalla tietokannan päälle toteutetun monisäikeisen ja monipalvelimisen ohjelmiston suorituskykyä voitaisiin parantaa. Työ jakaantuu kahteen osaan; ensimmäisessä osassa käydään läpi teoriaa ja yksittäisiä parannuskohteita sekä jo olemassa olevia testituloksia. Toisessa osassa käytetään hyväksi ensimmäisen osan teorioita ja tuloksia ja sovelletaan niitä jo olemassa olevaan ohjelmistoon. Teoria-osuudessa läpikäytävät asiat koskettelevat pääosin pieniä yksityiskohtia joiden vaikutusta suorituskykyyn on selvitetty sekä teoreettisesti että testituloksin. Teoria- osuuden loppupuolella pyritään ottamaan kantaa enemmän siihen kuinka kokonaisuudet tulisi sitoa yhteen unohtamatta edellä mainittuja pieniä yksityiskohtia. Käytännön osuudessa pyritään ensin selvittämään erään olemassa olevan järjestelmän pullonkaulat, minkä jälkeen ne pyritään poistamaan perustelluilla toimenpiteillä neljän iteraation aikana. Käytännön osuuden tarkoituksena on saada ohjelmiston suorituskykyä ja skaalautuvuutta parannettua. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset on tutkittu jokaisen iteraation jälkeen, jotta voitaisiin varmistua siitä, että suorituskykyä ei ole missään vaiheessa heikennetty.
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Thesis advisor
Sutela, Kari
Keywords
Java, Java, performance, suorituskyky, scalability, skaalautuvuus, database, tietokanta
Other note
Citation