Service designer as an inherent part of management consulting

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Suominen
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
68
Series
Abstract
The impact of service design is wider than ever. The profession of ́Service Designer ́ has established itself as the image of the large scale of design practitioners. The field of design is in the middle of rapid change and the need for redefinition of service design has been highlighted in design research. More and more people are recognizing that service design approach and it ́s methods are useful in solving many business problems. Designers have been pushing design positioning to a more strategic role increasing the understanding of the importance of highly multidisciplinary work. Large established global traditional management consultancies have agreed that design should be important part of their offer and it should be integrated into their existing established practices such as business and technology. They have acquired many creative agencies and recruited individuals to provide their clients full-service solutions for their business needs. Traditional ways of solving the most challenging business problems are mixed together with design principles, approach and methods. Design is said to become the new normal of consulting. The ongoing evolution have emerged new working environments and new roles for Service Designers. Service Designers can now be seen in wide variety of roles in service development from strategy to execution together with business and technology consultants. When design moves into a new established environment of traditional management consulting, it must find its place and prove the value of design contribution alongside the traditional ways of developing services. This may sound easier as it is. Misunderstanding of their daily work poses challenges for the utilization of their work and abuse of service design can distort the understanding of the relevance of the service design industry. This thesis aim is to make visible the variety of everyday work and the desired key characteristics that Service Designers need to be able to succeed in their work – focus in particular, on professional Service Designers working in large established traditional management consulting.

Palvelumuotoilun vaikuttavuus on laajempaa kuin koskaan. ́Palvelumuotoilija ́ ammattikuntana on vakiintunut kuvaamaan laaja-alaisesti palvelukehityksen parissa toimivia muotoilijoita. Nopeasti muuttuvan muotoilualan tutkimuksissa on tunnistettu tarve palvelumuotoilun uudelleenmäärittämiseksi. Yhä useammat tunnistavat palvelumuotoilun lähestymistavan ja metodit hyödyllisiksi useiden liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Muotoilijat ovat pyrkineet asemoimaan muotoilua strategisempiin rooleihin, mikä on lisännyt ymmärrystä monitieteellisen työn merkityksestä. Suuret globaalisti vakiintuneet perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin yritykset ovat tunnistaneet muotoilun tärkeäksi osaksi palvelutarjoamaa, joka tulee integroida yhteen jo vakiintuneiden käytäntöjen kuten liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen kanssa. Perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin talot ovat hiljattain ostaneet useita luovan alan toimistoja ja rekrytoineet luovia yksilöjä tarjotakseen täyden palvelun ratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintatarpeisiin. Perinteiset tavat liiketoiminnallisten ongelmien ratkaisuun sekoitetaan yhteen muotoilun periaatteiden, lähestymistapojen ja menetelmien kanssa. Muotoilun sanotaan tulevan konsultoinnin uudeksi normaaliksi. Meneillään oleva evoluutio on luonut uusia työympäristöjä ja rooleja palvelumuotoilijoille. Palvelumuotoilijoita voidaan nähdä laajasti vaihtelevissa palvelukehitysrooleissa aina strategiasta toteutukseen yhdessä liiketoiminta- ja teknologiakonsulttien kanssa. Muotoilun tulee kuitenkin löytää paikkansa ja todistaa arvonsa muiden, jo vakiintuneiden, palvelukehityskäytäntöjen ohella heille uudessa ympäristössä. Tämä saattaa kuulostaa helpommalta kuin onkaan. Heidän päivittäisen työnsä väärinymmärrys aiheuttaa haasteita muotoilun hyödyntämiselle ja muotoilun väärinkäyttö voi olla haitaksi koko palvelumuotoilualan merkityksen sisäistämiselle. Tämän tutkielman päämäärä on tehdä näkyväksi palvelumuotoilijoiden jokapäiväistä työtä ja heidän työssä menestymiselleen tarpeellisia ominaispiirteitä - keskittyen tarkastelemaan erityisesti suurissa perinteisen liikkeenjohdon konsultoinnin yrityksissä työskenteleviä palvelumuotoilun ammattilaisia.
Description
Supervisor
Mattelmäki, Tuuli
Thesis advisor
Mattelmäki, Tuuli
Keywords
service design, service designer, multidisciplinarity, management consulting
Other note
Citation