Tien käytönaikaisen tiedon hallinta ja hyödyntäminen ylläpidon näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-08-24
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
123 + 26
Series
Abstract
Mahdollisuudet hallita tietoa ovat muuttuneet vuosien aikana merkittävästi. Ajasta, jolloin ainoa keino oli varastoida tietoa itse järjestämään kirjahyllyyn, on siirrytty metatietopohjaisten pilvipalveluiden ja tietomallien käyttöön. Tienpito – hyvin perinteikkäänä alana – pyrkii etsimään keinoja parempaan tiedonhallintaan kuin mitä hajanaiset portaalit ja lukemattomat Excel-taulukot tarjoavat. Tienpidon nykytilaa kuvastavat hallittavan tietomäärän suuruus sekä toimintakentän pirstaloituminen toimijamäärän kasvun takia. Ajanmukainen haaste onkin kasvaneen tietomäärän hallinta siten, että jokaisella toimijalla olisi aina helposti saatavilla ja käytössään sekä paras mahdollinen että uusin tieto. Tämän tutkimuksen tavoite on kehittää uuden tiedonhallintatekniikan käyttöönottoa alalla, edesauttaa alan sisästä tiedonjakoa, ja mahdollistaa jopa tietomallipohjainen ylläpidon hallinta tulevaisuudessa visuaalisia käyttöliittymiä ja tietovarastoja hyödyntäen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuusselvitystä, asiantuntijahaastatteluita ja tutustumista aihealueen parissa tehtyyn aiempaan tutkimukseen Suomessa ja muualla maailmassa. Haastateltavia oli yhteensä 30 ja he edustivat hyvin koko ylläpitoalaa. Haastateltavat kokivat aiheen tärkeäksi ja suhtautuivat antaumuksella haastattelutilanteisiin. Haastattelutulosten analyysivaiheessa järjestettiin työn aikana workshop, jossa tuloksista keskusteltiin ja tulosten luotettavuus varmistettiin. Näiden eri tutkimusmenetelmien perusteella muodostui synteesi koko ylläpidon prosessin tiedon hallinnan nykytilasta, sekä kehitysajatuksia tehokkaampaan tiedonhallintaan tulevaisuudessa. Tutkimuksessa selvisi, että sujuvampi tiedonkulku eri toimijoiden välillä on mahdollistettavissa luomalla yhteinen vuorovaikutuskanava, ”tietoa siitä missä on tietoa” -varasto, sekä käyttöliittymä tämän visuaaliseen ilmentämiseen. Samalla pystyttäisiin varmistumaan, että tietoa synnytetään kaikkien toimijoiden kesken samoissa paikoissa, eikä ”minun oma Excel – sinun oma Excel” -ongelmaa enää pääsisi esiintymään. Myös nykyinen suunnittelu–toteutus–dokumentointi-prosessi vaatisi kehittämistä ja pidempijänteistä katsantokantaa kuin monesti ylläpidon parissa on totuttu havaitsemaan. Kunnossapidon kokonaisvastuu olikin yksi peräänkuulutetuista asioista, joka tutkimuksessa nousi esiin.

Information Management has emerged from the old times of storing information one’s own bookshelf, towards a Meta Information based cloud computing services and Infrastructure Information Models. The highway maintenance – a very traditional field – is now seeking new ways to enhance Information Management than the dispersed portals and multiple Excel-sheets offers. The current state of highway maintenance operations is more scattered than it used to be in past: the number of different actors working within maintenance has increased. Nowadays challenge is to handle vast amount of information, and make sure that every actor has the best, the same and the newest information to work with. The main goal of this research was to develop new Information Management ways to the maintenance field, assist with information sharing between different actors , and enable even Information Model -based maintenance and asset management in future by using visual interfaces and Meta Information -based cloud computing storages. The research methods used were the literature research, expert interviews and research of studies done in past in Finland and in foreign countries. Thirty interviewees were selected to represent the maintenance area as widely as possible, and all interviewed shared the thought that this research is important. During this research, there was a workshop for interviewed people as feedback for the interview. With that feedback, it was possible to ensure that the quality of results was high. With all these methods used, it was possible to create the synthesis of the present Information Management process, and give some ideas to a more effective way of Information Management in future. One result was that it is possible to ensure better information sharing between different actors by developing a system of “mapping of information” i.e. the guidelines of locating information with the visual interface. With that system it is possible also to ensure that the basic problem “my Excel vs. your Excel” no longer exists. Results also suggest that the current process of documenting maintenance plans and then maintenance works performed needs to be revisited towards longer periods of cycles. The main concern is to oversee the entire field of asset management and road maintenance by the Finnish Traffic Agency.
Description
Supervisor
Pellinen, Terhi
Thesis advisor
Raitanen, Nina
Hyyppä, Ilmo
Keywords
elinkaari, tiedon hallinta, ylläpito, infran hallinta, inframalli, ylläpitomalli
Other note
Citation