What makes a place attractive? An interview study of Finnish medium sized cities on attracting investments and talent

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Management and International Business (MIB)
Language
en
Pages
85+10
Series
Abstract
Majority of academic articles and government publications on creativity and territorial development have mainly focused on the realities of large metropolitan areas and big cities. Thus, diminishing the importance of small cities as engines for creative development. Furthermore, the location studies of companies have typically focused on regional differences and from the perspective of firms. However, this research will contribute to the rare literature of development of medium size cities and the struggle to enhance the vitality of these relatively small urban places. How can medium sized cities be attractive for investments and more often talent as well? Do clusters increase the investments also in the smaller cities? These are the ultimate questions this research tries to answer. This research draws its theoretical framework from the roots of stakeholder theory and core-periphery model. By the help of stakeholder theory, the aim is to understand the relevant actors that are involved in the attraction game and to understand even further the characteristics of relevant parties’ cities should engage with in their promotion work. The core-periphery model will allow to draw differences between larger metropolitan regions and to understand the particularities that smaller regions possess. In addition, to understand the role of clusters, the theories of agglomeration economies will also be used. Besides investigating the more typical factors that make a certain place attractive, this research tries to discover the importance of more unusual softer factors such as sense and feeling of a place. Furthermore, this research will not solely focus on how to attract domestic and international investments, but instead to showcase the crucial aspect of the need to attract talent as well. Interviews among cities’ vitality leaders, university representatives and startup community has been conducted. In addition, different city strategies have been analyzed as an additional data. The findings suggest that medium sized cities have several ways to increase their attractiveness. First, strategic specialization and niching are important for medium sized cities. Secondly, the role of higher education institutions in building up innovation capabilities is vital. According to the findings, especially outcomes of the innovation processes such as research centers and startups are attractive for investors. Thirdly, strategically important clusters can have a great impact on investment rate, but the clusters should be regarded more and more boundaryless and not restricted by their territorial means. Fourthly, networking and cooperation, alignment of operations among key stakeholders and entrepreneurial attitude of city’s management are all contributing to the attractiveness of a place. Lastly, the findings suggest that importance to attract especially talent is vital and therefore, the weight of softer values and quality of life aspects have increased.

Suurin osa akateemisista artikkeleista ja hallituksen julkaisuista, jotka käsittelevät luovuutta ja alueellista kehittymistä keskittyvät pääasiassa laajojen metropolien ja suurten kaupunkien todellisuuteen. Tämä vähentää pienten kaupunkien merkitystä luovan kehittymisen moottoreina. Lisäksi teoriat yritysten sijoittumisista ovat tyypillisesti keskittyneet alueellisiin eroavaisuuksiin ja yrityksen näkökulmaan. Tämä tutkimus edistää vähäistä kirjallisuutta keskisuurten kaupunkien kehittymisestä ja hankaluuksista edistää näiden melko pienten kaupunkien elinvoimaa. Miten keskisuuret kaupungit voivat olla houkuttelevia investoinneille ja enenevissä määrin osaajille? Lisäävätkö klusterit investointeja pienemmissä kaupungeissa? Nämä ovat tämän tutkimuksen ydinkysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä tutkimus luo teoreettisen kehyksensä sidosryhmäteoriasta ja ydin-periferia mallista. Sidosryhmäteoria auttaa ymmärtämään toimijoita, jotka osallistuvat houkuttelevuuspeliin sekä hahmottamaan näiden eri osallisten piirteitä, joita kaupungin tulisi ottaa huomioon houkuttelutyössä. Ydin-periferia malli auttaa hahmottamaan erilaisuuksia suurten metropolialueiden ja keskisuurten kaupunkien välillä sekä ymmärtämään pienten kaupunkien erityispiirteitä. Lisäksi kasautumisteoriat edesauttavat hahmottamaan klustereiden roolia. Tässä tutkimuksessa tutkitaan tyypillisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen houkuttelevuuteen. Sen lisäksi myös epätyypillisemmät pehmeät tekijät, kuten paikan houkuttelevuuteen vaikuttavat aistit ja tuntemukset nousevat esiin. Tutkimus ei keskity pelkästään siihen, miten saadaan houkuteltua lisää kansallisia ja kansainvälisiä investointeja, vaan osaajien houkuttelun merkitys korostuu. Tutkimusta varten on haastateltu kaupunkien elinvoimapäälliköitä, yliopistojen edustajia ja startup yhteisöä. Lisäksi on analysoitu eri kaupunkien strategioita. Tulokset viittaavat siihen, että keskisuurilla kaupungeilla on useita eri keinoja lisätä houkuttelevuuttaan. Ensimmäiseksi, strateginen erikoistuminen ja osaamisen syventäminen ovat tärkeitä. Toiseksi, yliopistojen ja korkeakoulujen rooli innovaatiotoiminnan ja kyvykkyyksien luojana on elintärkeää. Löydösten perusteella erityisesti innovaatiotoiminnan lopputulemat, kuten tutkimuskeskukset ja startupit ovat houkuttelevia investoijille. Kolmanneksi, strategisesti tärkeillä klustereilla voi olla suuri merkitys investointiasteeseen. Klustreita tulisi enenevissä määrin tarkastella rajattomina keskittyminä, jotka eivät rakennu vain maantieteellisesti. Neljänneksi, paikan houkuttelevuuteen vaikuttavat verkottuminen ja yhteistyö, toimintojen yhtenäistäminen tärkeimpien sidosryhmien kanssa sekä yrittäjämäinen asenne kaupungin johtohenkilöillä. Lopuksi, tulokset viittaavat siihen, että osaajien houkuttelu on elintärkeää, mikä nostaa pehmeiden tekijöiden ja elämänlaatuun liittyvien näkökulmien painoarvoa.
Description
Thesis advisor
Saittakari, Iiris
Keywords
regional development, cities, stakeholder theory, core-periphery model, talent, location theories, soft values
Other note
Citation