Ei kenenkään tila, ei tilaa kenellekään

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
153
Series
Abstract
Opinnäyte tutkii kaupunkia muuttuvana ja muuttumattomana tilana. Kaupunki on ihmisten rakentama ja muokkaama, identiteetin ja yhteisöjen kohtaamispaikka, jossa vuorovaikutus syntyy subjektin ja tilan kautta. Ihmisen yksinäisyys ja irrallisuus on suurkaupungissa alati läsnä, mutta samanaikaisesti säröt arkitodellisuudessa synnyttävät odottamattomia tilanteita, hetkiä ja sosiaalisia suhteita hallitsemattoman epäjärjestyksen kautta. Kaupunki symboloi yhteiskunnassa vallitsevia valtarakenteita, joita tulkitsemalla voidaan määrittää yksilön elintilaa ja liikkumavara urbaanissa tilassa. Julkinen tila kaupungissa esitetään näennäisesti avoimena, tasapuolisena ja yhteisenä. Ilman eriävyyden hyväksymistä kaupungista syntyy suvaitsematon ja epädemokraattinen mainostila, jossa konsensuksen illuusiota ylläpidetään päättäjien ja yritysten hyväksi, ei kaupungin asukkaiden. Opinnäyte koostuu kirjallisesta osasta, jossa kaupunkitilaa tarkastellaan kolmen aiemmin toteutetun teoksen kautta. Teosten sisältö on toiminut lähtökohtana opinnäytteen teoreettiselle viitekehykselle. Lööppejä runomuodossa (2010 ja 2011) kirjoittaa median luomat pelkotilat uuteen muotoon hyväksikäyttämällä jo olemassa olevia uutisotsikoita. Keskosormi (2012) reagoi kaupungissa tapahtuviin muutoksiin ja kritisoi kuluttamisen ehdoilla rakennettavaa kaupunkikuvaa ja sitä, miten suurten yritysten valtasuhteet ovat näkyvissä kaupunkitilaa muokattaessa. Porin kulttuurisäätö (2013) syntyi viiden Aalto-yliopiston maisteri- ja jatko-opiskelijan tarpeesta tutkia taiteen, talouden ja kaupunkitilan monimuotoisia toimintamalleja Pori Jazz –festivaalin yhteydessä. Kokonaisteos oli monen eri tekijän yhteispanostus ja se tässä kontekstissa pyrin tuomaan sekä prosessin lähtökohdat, etenemisen ja lopputuloksen näkyviksi. Julkinen tila on aina ristiriitainen ja pluralistinen tila, jossa täydellisen yhteisymmärryksen saavuttaminen on mahdottomuus. Opinnäytteessä pohditaan interventiotaiteen mahdollisuuksia kaupunkitilassa, joka vaatii kapinaa näyttäytyäkseen poliittisena ja monien lähtökohtien kriittisenä taiste-lukenttänä.
Description
Supervisor
Euro, Pia
Thesis advisor
Euro, Pia
Rajanti, Taina
Keywords
kaupunki, julkinen tila, interventiotaide, pluralismi, agonismi
Other note
Citation