Mikromekaanisen kiihtyvyysanturielementin liittäminen johtavalla liimalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Elektroniikan valmistustekniikka
Mcode
S-113
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tehtiin VTI Technologies Oy:ssä omana itsenäisenä tutkimushankkeena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia anturielementin liittämisen tuotannollisuutta ja luotettavuutta sähköä johtavilla liimoilla. Työssä rajoitettiin tutkittavat liimat yleisesti saatavilla oleviin isotrooppisesti sähköä johtaviin liimoihin. Valintakriteerinä liimoilla oli niiden prosessoitavuus pintaliitostekniikan voluumituotantokoneilla sekä matriisimateriaalin kovuus. Työn kirjallisuusosassa käsiteltiin sähköä johtavia liimoja sekä adheesiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä kuten erilaisia liimatyyppejä. Lisäksi käsiteltiin liimojen prosessointia ja niiden luotettavuutta. Kokeellisessa osassa keskeisenä asiana oli liimausprosessien tuotannollisuuden ja luotettavuuden tarkastelu. On tärkeää tunnistaa erilaiset kiihtyvyysanturielementin liimaliitoksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Liimaliitosten luotettavuutta tutkittiin kiihdytetyilla testeillä, jotka pohjautuvat autoteollisuuden AEC-Q100-standardiin. Kokeellisessa osassa käytetyt kappaleet valmistettiin Enics Finland Oy:n Rauman tehtaalla. Kokoonpano suoritettiin tavallisella pintaliitoslinjalla, laitteilla joilla tehdään jatkuvaa tuotantoa. Anturielementtien suojaus ja kalibrointi suoritettiin VTI Technologiesin lopputuotevalmistuksessa. Testeissä havaittiin anturielementin liittämisen sähköä johtavalla liimalla olevan mahdollista. Toimivia osia pystyttiin rakentamaan ja niiden suorituskykyä arvioimaan. Työstä saatujen tulosten perusteella käynnistettiin uusi tutkimusprojekti, jossa jatketaan sähköä johtavien liimojen tutkimista. Tästä työstä saatuja oppeja käytetään hyväksi uudessa projektissa.
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Thesis advisor
Lyyra, Markku
Keywords
MEMS, MEMS, accelerometer, kiihtyvyysanturi, adhesion, adheesio, electrically conductive adhesive, sähköä johtava liima
Other note
Citation