Kietoutunut kaupunki – Lähiluontokonflikteista kohti monilajista hoivaa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
110
Series
Abstract
Helsingin vuoden 2016 yleiskaavan tavoitteena on koko kaupunkirakenteen tiivistäminen, mikä uhkaa niin asukkaille kuin myös elonkirjolle tärkeitä kaupunkimetsiä. Ymmärrys ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutuksista on lisääntynyt viime vuosina – kaupunkimetsät ovat koteja laajalle kirjolle elämää, ja ympäristökriisien myötä metsien merkitys kaupunkien elinkelpoisuuden, moninaisuuden ja viihtyisyyden turvaajana on korostunut entisestään. Helsinki on viimeisimmässä kaupunkistrategiassaan linjannut suojelevansa ja vaalivansa aktiivisesti monimuotoista luontoaan sekä vahvistavansa metsäistä verkostoaan, jotta jokaisella asukkaalla olisi lyhyt matka lähiluontoon. Kaupunkirakenteen tiivistyminen metsien kustannuksella on ristiriidassa kaupunkistrategian tavoitteiden ohella monien lähiluontoaan arvostavien asukkaiden näkemysten kanssa. Yleiskaavan voimaantulon jälkeen eri puolilla Helsinkiä on syntynyt lukuisia lähiluontokonflikteja asukkaiden ja kaupungin välille. Diplomityö pyrkii havainnollistamaan kaupunkimetsiä koskevaa päätöksentekoa ja pohtimaan tapoja, joilla metsien arvo ja asukkaiden näkemykset voidaan huomioida suunnittelussa paremmin. Työn ensimmäisessä osassa analysoidaan lähiluontokonflikti-ilmiön juurisyitä, jotka estävät Helsingin kaupunkistrategian kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja asukaslähtöisyyttä koskevia tavoitteita toteutumasta: kaupungin toimijoiden keskenään ristiriitaisia tapoja arvottaa kaupunkimetsiä, vuoden 2016 yleiskaavan korkeita kasvutavoitteita ja asukasdemokratian haasteita kaupunkimetsiä koskevassa päätöksenteossa. Työn toinen osa pyrkii hoivan käsitteen kautta kuvaamaan sellaisia metsiin liittyviä arvoja ja merkityksiä, jotka toistaiseksi eivät ole läsnä suunnitteluprosessissa. Työ on ehdotus siitä, miten ihmisen poikkeusasemaa suunnitteluteoriassa voitaisiin purkaa ja samalla vahvistaa asukkaiden osallisuuden kokemusta asettamalla monilajisen hoivan käsite kaupunkisuunnittelun keskiöön.

The 2016 Helsinki Master Plan aims to densify the entire urban fabric, which threatens urban forests that are important both for residents and for the city’s biodiversity. Awareness of the impacts of climate change and habitat loss has increased in recent years - urban forests are home to a wide range of life. Environmental crises have further highlighted the importance of forests in ensuring urban vitality, diversity and comfort. In its latest urban strategy, Helsinki has set out to actively protect and nurture its diverse nature and strengthen its forest network, ensuring that its residents have access to local nature. The densification of the urban fabric at the expense of forests is at odds not only with the objectives of the urban strategy, but also with the views of many residents who value their local nature. Since the Master Plan came into force, numerous conflicts between residents and the city have arisen in different parts of Helsinki. The thesis aims to illustrate the decision-making process concerning urban forests and to consider ways in which the valuation of forests and the views of residents can be better taken into account in planning. The first part of the thesis analyses the root causes of the conflicts over the urban forests that prevent the goals of urban biodiversity and resident orientation of the Helsinki City Strategy from being achieved: the conflicting ways in which the city’s actors value urban forests, the high growth targets of the 2016 Master Plan, and the challenges of resident democracy in decision-making on urban forests. Through the concept of care, the thesis aims to shed light on the values and meanings associated with forests that are not yet present in the planning process. The thesis is a proposal on how to dismantle human exceptionalism in planning theory and at the same time strengthen the experience of inclusion of the inhabitants by placing the concept of care-in-more-than-human-worlds at the centre of urban planning.
Description
Supervisor
Reuter, Jenni
Thesis advisor
Suomi, Maiju
Keywords
Helsinki, kaupunkimetsät, kaupunkisuunnittelu, kietoutuneisuus, luontosuhde, metsäsuhde, monilajinen hoiva, posthumanismi
Other note
Citation