Projektinjohtorakentamisen laadunvarmistus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt.
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena oli selvittää Rakennus Oy Lemminkäisen projektinjohtoyksikölle projektinjohtorakentamisen laadunvarmistustoimenpiteitä. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja testata yksinkertainen ja toimiva laadunvarmistustyökalu, jota voitaisiin soveltaa projektinjohtorakentamisessa niin kotimaan kuin kansainvälisessä toiminnassa. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää projektinjohtorakentamisen erikoispiirteet laadun kannalta. Edelleen haluttiin tarkastella saksalaista laatukäytäntöä. Laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia suunniteltuja ja järjestelmällisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tuote tai palvelu asetetut laatuvaatimukset. Laatuajattelun mukaisesti ongelmia on ennalta ehkäistävä, menetelmiä on jatkuvasti kehitettävä ja täysin virheettömään lopputulokseen on pyrittävä. Yritysjohdon on tuettava laadunkehitystyötä ja laatu on kaikkien organisaation jäsenten asia. Laatuvaatimusten täyttymistä on myös pystyttävä. todentamaan eli mittaamaan. Rakennusalalla on tyypillistä perinteinen valvontaan perustuva laadunohjaus, jossa kokemuspohjaisesti näppituntumalla tehdään päätöksiä. Valmistuslaadulle sallitaan virheellisyys tiettyyn rajaan asti, joka vaihtelee hankkeesta ja henkilöistä riippuen. Suunnitellun ja rakennustöiden limitys sekä useiden ali/ osaurakoitsijoiden käyttö antavat projektinjohtorakentamisen laadunvarmistukselle lisähaasteen. Tutkimuksessa kehitettiin tähän työkalu, "aliurakoitsijoiden itse tekemä laadunmittaus". Saksassa laatukäytäntö on hyvin tarkastuspainotteinen, joten menetelmä on saksalaisen ja teollisuuden laatukäytännön mukainen. Tutkimus osoitti, että laadunmittauksella pystytään parantamaan laatua, laadun virheettömyyttä, myös projektinjohtorakentamisessa ja erikoiskohteessa. Mittaus osoitti myös, että työntekijät harvemmin tuntevat laatuvaatimukset. Lisäksi mittaus osoitti, että kun se tehdään heti työn alkuvaiheessa niin se on erityisen hyvä laadunvarmistustyökalu. Työntekijöiden tietäessä ennen työnsuoritusta mitä kriteereitä ja millä vaatimuksilla niitä mitataan parantaa valmistuslaatua selvästi.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Arimo, Leena
Keywords
construction management, projektinjohtourakointi, quality assurance, laadunvarmistus, quality, laadunmittaus, measurement, laatujohtaminen, quality management, aliurakointi, cost of quality, osaurakointi, subcontracting, Saksa, Germany
Other note
Citation