Vaatimusmäärittely käyttäjäkeskeisessä tuotekehityksessä - Lähtökohtia verkkopohjaisen oppimisympäristön suunnitteluun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Käytettävyystutkimus
Mcode
T-121
Degree programme
Language
fi
Pages
7+71+107
Series
Abstract
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tunnuspiirteitä ovat käyttäjien huomiointi suunnittelun lähtökohtana, käyttäjien osallistuminen suunnitteluun sen eri vaiheissa sekä tuotekehitysprosessin iteratiivisuus. Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen lähtökohtana ovat käyttäjät ja heidän tarpeet, lisäksi tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa on tärkeä tutustua nykyisiin sovelluksiin ja teknologian mahdollisuuksiin. Nämä tiedot määrittävät kehitettävän tuotteen käyttökontekstin, pohjustavat ja suuntaavat suunnitteluratkaisuja ja tarjoavat lähtökohdat ratkaisujen arvioinnille tuotekehitysprosessin edetessä. Tässä työssä esitellään käsitteellinen jäsennys sille, kuinka tuotekehitykseen vaikuttavat tiedot voidaan koota yhteen ja dokumentoida prosessin alkuvaiheessa ennen varsinaisen tuotesuunnittelun aloittamista. Konseptitason vaatimusmäärittely on muodostettu yhdistämällä toisiinsa käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen suunnittelua pohjustaviin vaiheisiin liittyviä tietoja ja ohjelmistotuotannon näkemyksiä vaatimusmäärittelystä. Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen näkökulmasta tehdystä konseptitason vaatimusmäärittelystä käytetään tässä työssä nimitystä käyttäjäkeskeinen vaatimusmäärittely. Diplomityössä soveltavana tutkimuksena toteutettiin käsitteellisen jäsennyksen pohjalta verkkopohjaiselle oppimisympäristön konseptitason vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittely lähti liikkeelle kolmen taustatutkimuksen toteuttamisesta: sovellusalaan liittyvä tutkimus, teknologiakartoitus ja käyttäjätutkimus. Tämän jälkeen vaatimusmäärittely eteni loogisesti taustatutkimusten tuloksista kohti oppimisympäristön kuvausta ja korkean tason vaatimuksia. Verkkopohjaisen oppimisympäristön vaatimusmäärittelydokumentti sisältää seuraavat osiot: johdanto, vaatimusmäärittelyn toteutus, katsaus verkkopedagogiikkaan, tekninen näkemys verkkopohjaisiin oppimisympäristöihin, käyttäjäkuvaukset, järjestelmäkuvaus, suunnittelun lähtökohdat ja vaatimukset, jatkokehitysnäkymät. Käyttäjäkeskeinen vaatimusmäärittely soveltuu hyvin osaksi käyttäjäkeskeistä tuotekehitystä kuvaavia prosessimalleja. Vaatimusmäärittely tuo käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen alkuvaiheeseen selkeyttä ja vaiheittaisuutta, lisäksi sen avulla suunnittelua pohjustavat tiedot saadaan koottua yhteen, dokumentoitua ja välitettyä eteenpäin suunnittelusta vastaaville tahoille. Yleisellä tasolla tehty konseptitason vaatimusmäärittely liittyy myös ohjelmistotuotannon järjestelmäkehitykseen, sen voidaan ajatella olevan vaatimusmäärittelyprosessin ensimmäinen vaihe, jossa tarkoitus on kuvata järjestelmä ja sen toiminnalliset ominaisuudet yleisellä tasolla ennen yksityiskohtaista määrittelyä. Käyttäjäkeskeisestä näkökulmasta tehty määrittely korostaa todellisten käyttäjien merkitystä suunnittelun lähtökohtana ja tarjoaa puitteet järjestelmän arvioinnille tuotekehityksen edetessä.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Nieminen, Mika P.
Keywords
user-centered requirements engineering, käyttäjäkeskeinen vaatimusmäärittely, conceptual requirements engineering, konseptitason vaatimusmäärittely, user-centered product development process, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, virtual learning environment, verkkopohjainen oppimisympäristö
Other note
Citation