Vaativan erityiskohteen aikataulusuunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Tutkimuksessa selvitettiin tuotannonohjausteorian mukaiset tekniikat erityiskohteiden aikataulusuunnitteluun ja -valvontaan ja laadittiin prosessiohje aikataulusuunnitteluun Graphisoft Control -aikatauluohjelmistoa käyttäen. Erityiskohde tulee jakaa osakohteisiin ja määrälaskenta suorittaa osakohdejaon mukaisesti. Osakohdejako on muodostettava siten, että myös talotekniset aikataulutehtävät voidaan suorittaa osakohdejaon mukaisesti kerralla valmiiksi työkohteittain. Osakohteiden suoritusjärjestykseksi valitaan lyhimmän rakennusajan tuottava järjestys, ottaen huomioon tekniset ja sopimuspohjaiset reunaehdot. Aikataulutehtävät tulee mitoittaa määriin, menekkeihin ja resurssien käyttöön perustuen, työkohde huomioon ottaen. Tehtävien väliset riippuvuudet tulee selvittää, työjärjestys määräytyy riippuvuuksien perusteella. Aikataulutehtävät suoritetaan kerralla valmiiksi työkohteittain suunnitellussa järjestyksessä. Kaikki aikataulutehtävät, myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden tehtävät suunnitellaan ja mitoitetaan samoin perustein. Tehtävät tahdistetaan ja rytmitetään. Paikka-aikakaaviolla varmistetaan aikataulun toteutuskelpoisuus. Erityiskohteiden toteutus vaatii jatkuvaa valvontaa ja ohjausta. Valvonta- ja ohjauskeinot suunnitellaan etukäteen. Aktiivisella valvonnalla havaitaan poikkeamat suunnitelmasta, ohjaustoimenpitein tuotanto palautetaan suunnitelman mukaiseksi. Graphisoft Control -ohjelmisto on väline, jolla teoria voidaan soveltaa käytäntöön. Ohjelmisto nopeuttaa suunnittelurutiinien suorittamista, aikataulunäkymät ja - tulosteet muodostuvat tehtävien mitoituksen myötä. Paikka-aikakaavio on ohjelmiston pääsuunnittelunäkymä. Erityiskohteen aikataulun laaja tietosisältö hallitaan rajaamalla näkyviin hallittavissa oleva kokonaisuus kerrallaan. Valvontaan käytetään valvontavinjettiä sekä paikka-aikakaaviota. Kustannus- ja riskisimuloinnilla selvitetään aikataulun kustannukset sekä häiriöherkät sijainnit. Case-tutkimuksena suunniteltiin uudelleen Kampin keskuksen runkovaiheen ja sisävalmistusvaiheen aikataulut sekä vertailtiin uusia aikatauluja rakentamisen aikaisiin aikatauluversioiden kanssa Control-ohjelmiston kustannus- ja riskimallinnusta sekä simulointia hyödyntäen. Aikataulujen vertailun mittareina toimivat suunnitelman mukaiset kustannukset sekä simuloidut kustannukset ja välitavoitteiden saavuttamistodennäköisyys. Paikallavalurunko on erittäin häiriöherkkä ja kustannusten nousu on hyvin todennäköistä, jos suunnitelmasta poiketaan.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Seppänen, Olli
Keywords
schedule, aikataulu, schedule planning, aikataulusuunnittelu, special project, erityiskohde, simulation, simulointi, control, valvonta
Other note
Citation