Paholaisen kasvot: Personoidun pahan rakentamien maskeerauksen avulla näyttämötaiteessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Lavastustaiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
94
Series
Abstract
Tämä maisterin opinnäyte tarkastelee mytologisen hahmon, paholaisen, kasvojen rakentamista maskeerauksen avulla näyttämötaiteessa ja omassa taiteellisessa työssäni teoksessa Wolandin iloinen seurue – Saatana saapuu Helsinkiin, osa I. Tutkimuskysmys oli: Mistä kasvonpiirteistä ja maskeerauksen elementeistä tunnistamme paholaisen hahmon näyttämöllä ja miten nämä merkit ovat syntyneet? Opinnäytetyössä maskeeraussuunnittelua käsitellään pukusuunnittelijan näkökulmasta ja osana puku- ja hahmosuunnittelun kokonaisuutta. Se tuo näkyväksi maskeerauksen merkitystä osana hahmosuunnittelua ja näyttämötaidetta ylipäätään. Aiheen valintaan vaikutti myös se, että maskeerauksesta on saatavilla vain vähän tutkimuskirjallisuutta. Opinnäytetyö nojaa kristinuskon paholaiskäsitysten historiaa käsittelevään kirjallisuuteen ja teoreettista taustaa työlle antaa identiteetteihin ja stereotypioihin liittyvä kirjallisuus. Opinnäytetyö osoittaa identiteettien, tyypittelyn ja stereotyypistämisen olevan maskeeraussuunnittelussa käytettyjä työkaluja. Tutkimusaineisto koostui kahdesta osasta. Ensin analysoin paholaisen kasvojen historiaa kirjallisuuden, kuvataiteen ja näyttämöllä esiintyneiden paholaishahmojen kautta. Toisekseen analysoin taiteellisen työni dokumentaatiota ja tuloksia suhteessa historialliseen aineistoon sekä maskeerausta ja ilmeitä käsittelevään kirjallisuuteen. Pohdin myös minua inspiroineen kabuki-teatterin vaikutuksia taiteelliseen ilmaisuuni ja sen herättämiä eettisiä kysymyksiä. Opinnäytetyö osoittaa, että paholaisen kasvoissa on nähtävissä useita tyypillisiä piirteitä, jotka monesti liittyvät aggressiivisiksi tai valheellisiksi tulkittaviin ilmeisiin. Toisaalta paholaisen kasvojen taustalla vaikuttavat myös pitkät paholaisen kuvaamisen perinteet, joissa vastustajan demonisoinnilla ja ”toiseksi” leimaamisella on oma osuutensa. Opinnäyte tuo näkyväksi, että stereotypioiden taustalla on perinteitä ja historian kerrostumia, joista emme välttämättä ole tietoisia. Se pohtii pukusuunnittelijan valtaa ja vastuuta pahuuden representaatioiden luojana, kun hän tuo ihmisiä ja olentoja näyttämölle tietyllä valitsemallaan tavalla. Nämä representaatiot luovat todellisuutta ja voivat vaikuttaa ihmisten käsityksiin esimerkiksi tiettyjen ulkoisten piirteiden yhteydestä henkilön luonteeseen tai jopa kokonaisten ihmisryhmien arvoon. Itselleni opinnäytetyön arvokkain anti oli ymmärrys siitä, kuinka oma taiteellinen työskentelyni liittyy osaksi historian jatkumoa ja aikaisempia esittämisen tapoja.

This master thesis explores the formation of the face of a mythological creature, devil, in the performing arts and through my own artistic work on the Woland’s Merry Companion performance, staged in 2020. The thesis studies makeup design from the point of view of a costume designer, situating makeup as part of character design and emphasizes the importance of makeup as part of the entirety of a performance. There is little academic research conducted on the subject of makeup in the performing arts, which created the need to look further into this topic. The theoretical framework of the thesis is based on studies about identities and stereotypes and the research relies on literature about the history of Christian conceptions of the devil. The thesis shows that identity construction, typifying and stereotyping are tools widely used in makeup design. The data of the research was twofold. First, I analyzed the representations of devils in history through literature, visual arts and the demonic characters presented on stage. Secondly, I studied the documentation of my own artistic process and its results in the Woland’s Merry Companion performance. This was analyzed in relation to the historical analysis as well as literature on makeup design and facial expressions. I also reflected on the ethical questions raised by the use of Japanese kabuki theatre aesthetics in my artistic work. The research shows that there are many typical ways of portraying the faces of devils, many of which are connected to aggressive or deceitful facial expressions. On the other hand, some of the features that are widely interpreted as devilish are grounded on the traditions of demonizing one’s enemies and marking them as “the other”. The thesis points out that there are long traditions and historical layers behind the stereotypes used today and that we might not be aware of those. It reflects on the power and responsibility of the costume designer who takes part in creating representations of evil on stage. These representations create reality, and they can affect how people connect particular external traits to a person’s character or even the value of entire groups of people. To me, as an artist, the most valuable contribution of the research was the understanding of how my own artistic work relates to the continuum of history and previously used ways of representation.
Description
Supervisor
Pantouvaki, Sofia
Thesis advisor
Weckman, Joanna
Keywords
pukusuunnittelu, maskeeraus, paholainen, stereotypiat, representaatiot, intertekstuaalisuus
Other note
Citation