Integration of a Video Management System with Building Automation and Control Systems by Using BACnet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-18
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
7+46
Series
Abstract
The Internet of Things (IoT) is becoming a reality in many industries. Its key concept is the smart city, which is relevant to building management. System integration that is encouraged by the IoT offers various benefits for a building automation and control (BAC) system, which consists of different types of BAC subsystems. The primary objective of this thesis is to implement an integration between the video management system of Mirasys and BAC systems by utilizing BACnet and Project Haystack. The secondary objective of this thesis is to promote technologies that support system integration in the BAC industry. The literature review of BACnet, Project Haystack and RESTful web services was conducted to achieve the secondary objective. The integration development process followed the waterfall model with some modifications. During it qualitative interviews and quantitative tests were also used to accomplish the desired result. For the primary objective the BACnet/WS proxy software and the Project Haystack example database were implemented. The BACnet/WS proxy software transfers BACnet data from BACnet/WS to the video management system of Mirasys through its interface. The Project Haystack example database demonstrates the idea of describing video management data of Mirasys with TagModel of Project Haystack.

Esineiden internetistä on tulossa todellisuutta monella teollisuudenalalla. Sen avainkäsitteitä on älykäs kaupunki, joka on olennainen kiinteistönhallinnan kannalta. Esineiden internetin kannustama järjestelmäintegraatio tarjoaa monenlaisia hyötyjä rakennusautomaatiojärjestelmälle, joka koostuu erityyppisistä rakennusautomaation alijärjestelmistä. Tämän diplomityön ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa integraatio Mirasyksen videonhallintajärjestelmän ja rakennusautomaatiojärjestelmien välille BACnetiä ja Project Haystackiä hyödyntäen. Tämän diplomityön toissijaisena tavoitteena on edistää teknologioita, jotka tukevat järjestelmäintegraatiota rakennusautomaatioalalla. Kirjallisuuskatsaus BACnetistä, Project Haystackistä ja REST-pohjaisista web-palveluista suoritettiin toissijaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Integraation kehitysprosessi seurasi vesiputousmallia joillakin muutoksilla. Sen aikana käytettiin myös laadullisia haastatteluja ja määrällisiä testejä halutun tuloksen aikaansaamiseksi. Ensisijaisen tavoitteen vuoksi toteutettiin BACnet/WS-välityspalvelinohjelma ja Project Haystack -esimerkkitietokanta. BACnet/WS-välityspalvelinohjelma siirtää BACnet-tietoa BACnet/WS:stä Mirasyksen videonhallintajärjestelmään sen rapapinnan kautta. Project Haystack -esimerkkitietokanta havainnollistaa ajatusta kuvata Mirasyksen videonhallintatietoa Project Haystackin TagModelilla.
Description
Supervisor
Ihasalo, Heikki
Thesis advisor
Räihä, Jouni
Keywords
BACnet, building automation and control system, project haystack, RESTful web services, system integration, video management system
Other note
Citation