Integration of minerals processing and hydrometallurgy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
MT-46
Degree programme
Language
en
Pages
64 + [22]
Series
Abstract
This Master's thesis studies the consequences of integrating a hydrometallurgical process with the concentration of an ore. The study covers the whole chain from grinding to sales of metal semi-products. Different concentration process alternatives and their effects on the economics of the chain are examined. The literature survey focuses on different leaching processes developed for sulphide copper, nickel and zinc concentrates. The prospects, boundary conditions and economics of processes that can be utilised in mine-site refining are discussed. In the experimental part, economic calculations are made on the basis of process simulations. The simulations were made using Outotec's HSC Chemistry&#174 Sim 6.1 software on two copper ore cases. The economics of integrated processes with different copper grades of the concentrate are compared and a sensitivity analysis is performed on the main design criteria. According to the calculations, in the case of Cu-Zn ore the whole process is most profitable when the copper grade in the concentrate is 20-25 wt %. In the case of Cu-Au ore, copper wire rod production is most profitable with a concentrate grade of 15-20 wt % Cu.

Tässä diplomityössä tutkitaan hydrometallurgisen prosessin ja malmin rikastuksen yhdistämisen seurauksia. Tutkimus kattaa koko ketjun alkaen mineraalien jauhatuksesta ja päätyen puolivalmiiden metallituotteiden myymiseen. Työssä selvitetään eri rikastusprosessivaihtoehtoja ja niiden vaikutusta ketjun kokonaistalouteen. Kirjallisuusosassa kartoitetaan kaivoksen ja rikastamon yhteyteen rakennettavissa olevia liuotusprosesseja, jotka on kehitetty sulfidisten kupari-, nikkeli- ja sinkkirikasteiden käsittelyyn. Kirjallisuustutkimuksessa on pyritty selvittämään erityisesti prosessien tulevaisuudennäkymiä, toiminnan reunaehtoja, sekä prosessien taloutta. Työn kokeellisessa osassa on tehty taloudellisia laskelmia, jotka on laadittu prosessisimulointien perusteella. Simuloinnit on tehty HSC Chemistry&#174 Sim 6.1 -ohjelmalla Cu-Zn ja Cu-Au -malmitapauksille. Integroitujen prosessivaihtoehtojen tuloja kustannusrakenteita on vertailtu eri kuparipitoisuuksilla ja tärkeimmistä suunnitteluparametreista on tehty herkkyysanalyysi. Laskelmien perusteella kokonaisprosessi on taloudellisesti kannattavin Cu-Zn -tapauksessa, kun rikasteen kuparipitoisuus on 20-25 painoprosenttia. Cu-Au -tapauksessa edullisinta on tuottaa kuparilankaa rikasteesta, jonka pitoisuus on 15-20 painoprosenttia.
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Leppinen, Jaakko
Lamberg, Pertti
Keywords
concentration, mineraalien rikastus, hydrometallurgy, hydrometallurgia
Other note
Citation