Quality process management of an ERP implementation project to achieve technical compliance

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-03-23
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
Enterprise Resource Planning (ERP) implementation projects are complex and require significant resources from the organization. Historically, their success rates have been remarkably low. Therefore, there is a demand for improvements in the management of ERP implementation projects. The alignment of the technical features of the ERP software and the business requirements is one key determinant in realizing successful ERP implementation projects, and this thesis focuses on this through the RQ “How should a project management team design and implements the quality processes of an ERP implementation project to successfully comply with the technical requirements of the system?” Project management of ERP projects should engage and apply various quality processes to ensure technical compliance. The thesis applies the three generic quality processes in the scope of ERP implementation project management, namely quality planning, quality assurance and quality control. One contribution of the thesis is the unified view it provides on quality management in ERP implementation projects. During the project, the project management should address adequately the process of reshaping the business processes, which is conducted before the realization of ERP software, to ensure successful execution of these processes through the ERP solution. This is one key component that builds confidence for the project management team about ERP’s compliance. Also, project management should facilitate thorough testing of the realized ERP, including its diverse dimensions, such as functional tests and integration tests. Due to the complexity of the ERP software and its wide audience in the organization, a ollectively exhaustive test management software is highly recommended to ensure high-quality end-result through visibility to testing and its more effective management. The case projects provided validation for many of the phenomena analyzed in the literature, such as the complexity of conducting and managing business process re-engineering. The businesses are recommended to employ pilot units in ERP implementations if the structure is feasible for them. Furthermore, companies who strive to increase their overall IT capabilities with the ERP project should lay extra focus on managing the quality of the ERP system to be delivered.

Toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource Planning, ERP) toteutukseen tähtäävät projektit ovat monimutkaisia ja vaativat merkittävästi resursseja organisaatioilta. Kyseisten projektien onnistumisprosentit ovat jääneet historiallisesti huomattavan alhaisiksi, joten paremmalle projektinhallinnalle on kysyntää. ERP:n teknisten vaatimusten ja liiketoiminnan vaatimusten kohtaaminen on keskeinen tekijä ERP-järjestelmien käyttöönottoprojektien onnistumiselle. Tämä diplomityö lähestyy aihetta seuraavan tutkimuskysymyksen kautta: ”Kuinka projektinjohdon tulisi suunnitella ja toteuttaa ERP-järjestelmän toteutukseen tähtäävän projektin laatuprosesseja niin, että järjestelmä täyttää tekniset vaatimukset?”. Projektinjohdon tulisi soveltaa useita erilaisia laatuprosesseja varmistaakseen teknisten vaatimusten täyttymisen. Diplomityö soveltaa kolmea yleistä laatuprosessia ERP-järjestelmien toteutusprojekteihin, laadun suunnittelua, laadunvarmistusta sekä laadunvalvontaa. Diplomityön tarjoama kattava kuvaus ERP-järjestelmien toteutusprojektien laadunhallinnasta on yksi sen tärkeimmistä anneista. Projektinjohdon tulee ottaa tarkasti huomioon liiketoimintaprosessien muokkaus ja täsmentäminen ennen, kun itse ERP-sovellus toteutetaan. Näin voidaan vakuuttua etukäteen siitä, että kaikki halutut prosessit kyetään suorittamaan ERP-järjestelmää käyttäen. Tämä on yksi pääasiallisista tavoista, joilla projektinjohto voi vakuuttua ERP:n teknisestä kyvykkyydestä ja soveltuvuudesta vaatimuksiin. Tämän lisäksi, projektijohdon tulisi muun muassa järjestää ja johtaa ERP:n kokonaisvaltainen ja monipuolinen testaaminen, sisältäen esimerkiksi funktionaaliset testit ja integraatiotestit. ERP:n monimutkaisuuden ja laajan projektiorganisaation vuoksi suositellaan käytettäväksi erillistä ohjelmistoa testaamisen hallinnointiin. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen näkyvyyden testaamiseen sekä tehokkaamman testaamisen hallinnoinnin automatisoitujen prosessien kautta. Case-projektit vahvistavat monia kirjallisuuden nostamia ilmiöitä, kuten liiketoimintaprosessien muokkauksen johtamisen haasteellisuuden. Organisaatioita suositellaan käyttämään pilottiyksiköitä ERP-järjestelmien toteutusprojekteissa, mikäli organisaation rakenteet sen sallivat. Sellaisia yrityksiä, jotka pyrkivät parantamaan heidän kokonaisvaltaisia IT-kyvykkyyksiään ERP-projektilla, suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota laadunhallintaan projektissa.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Bäckman, Henri
Keywords
ERP implementation, quality processes, quality management, ERP implementation
Other note
Citation