Special interests as part of real estate dimension

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 58
Series
Abstract
This study deals with special interests as part of the Finnish real estate system. The analysis focuses on property rights, and the contents of recording them in different eras. Because of the similarities between special interests and easements, and shares of joint property units, it is possible to compare them with each other. The central research question is to find out the concept of special interest, as well as the definition of real estate dimension. The literature review made concerning special interests is supplemented by a few interviews. In addition, the study has utilized a variety of legal texts and documents. The study presents the basis for classification and definition of special interests as a usable general presentation. However, it is worth noting that among special interests, easements and shares of joint property units there are some general legal consequences. In these cases, the classification is based on the rights of the content and possibly also transition or the protection of ownership change.

Tutkimus käsittelee erityisiä etuuksia osana suomalaista kiinteistöjärjestelmää. Erityisten etuuksien tarkastelussa keskitytään tutkimaan kiinteistön ulottuvuuden käsitettä ja oikeuksien sisällön kirjaamista eri aikakausina. Erityisiä etuuksia vertaillaan rasiteoikeuksien ja yhteisalueosuuksien kanssa, johtuen kyseisten oikeuksien yhteneväisyyksistä. Keskeisimmiksi tutkimuskysymyksiksi nousevat erityisten etuuksien määrittely sekä kiinteistön ulottuvuuden käsitteen muuttuminen. Erityisistä etuuksista tehtyä kirjallisuusselvitystä täydennetään haastatteluin. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty erilaisia säädöstekstejä ja toimitusasiakirjoja. Tutkimuksen pohjalta on muodostettu erityisten etuuksien luokitteluun tai määrittelyyn sopiva yleisluontoinen esitys. On kuitenkin hyvä huomata, että erityisissä etuuksissa ja rasiteoikeuksissa on yleensä kysymys oikeusseuraamuksista. Näissä tapauksissa luokittelu perustuu oikeuksien sisältöön ja mahdollisesti myös oikeuksien siirtymiseen tai suojaan omistajanvaihdoksen yhteydessä.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Niukkanen, Kirsikka
Keywords
special interest, erityinen etuus, easement, rasite, share of joint property unit, rasiteoikeus, cadastral system, yhteisalue, kiinteistöjärjestelmä
Other note
Citation