Helsingin ja Tampereen korkea rakentaminen kaupunkikuvallisesta näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Korkean rakentamisen trendi alkoi vaikuttamaan Suomessa noin nykyisen vuosisadan alussa ja se jatkuu edelleen. Tornitalot ovat kaupunkien näkymissä merkittävimpiä tekijöitä. Korkealla rakentamisella on huomattava vaikutus kaupunkikuvaan, jota kautta myös sen identiteettiin ja imagoon. Suomen korkean rakentamisen kahden suurimman kaupungin Helsingin ja Tampereen kaupunkikuva on muuttunut lähiaikoina merkittävästi. Tässä kandidaatintyössä vertaillaan Helsingin ja Tampereen korkeaa rakentamista kaupunkikuvallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on tutkia korkeaa rakentamista kaupunkikuvallisesti sekä havainnollistaa molempien kaupunkien nykytilannetta korkean rakentamisen suhteen vertailun avulla. Tutkimusmenetelminä ovat kirjallisuuskatsaus sekä havainnointi. Kaupunkien laatimat korkean rakentamisen selvitykset ovat oleellinen osa kandidaatintyötä sekä eri asiantuntijoiden artikkelit. Tutkielmassa luotiin katsaus Helsingin ja Tampereen korkeaan rakentamiseen ja miten ne ilmenevät kaupunkikuvassa tutkielman tekohetkellä. Huomattiin, että Tampereella korkea rakentaminen keskittyy etupäässä ydinkeskustan alueelle sekä aluekeskuksiin, kun taas Helsingissä liikenteen merkittävimpiin solmukohtiin sekä sisääntuloväylille. Molemmissa kaupungeissa korkea rakentaminen sijoittuu myös merkittävimpien liikenneyhteyksien äärelle, esimerkiksi rautatieasemien läheisyyteen. Siluetti on muuttunut molemmissa kaupungeissa näkyvästi, erityisesti Helsingissä kansallismaiseman suhteen. Korkean rakentamisen lähiympäristö nähtiin tutkimuksessa samankaltaisena, mutta kontekstisidonnaisena. Helsingissä korostuu tornita-loissa merellinen ja vaalea teema, kun taas Tampereella tehdaskaupungin teemaan sopivat tummanpuhuvat ja jykevät piirteet. Tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että korkeaa rakentamista Suomessa on ollut jo vähän aikaa ja uusia entistä laajempia hankkeita on suunnitteilla. Jatkotutkimuksena Suomen nykyistä korkeaa rakentamista olisi tarpeellista tutkia laajemmin eri näkökulmista pohtien esimerkiksi hyviä ja huonoja puolia.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
korkea rakentaminen, kaupunkikuva, Helsinki, Tampere, tornitalo, kaupunkimaisema
Other note
Citation