Rikosten ennaltaehkäiseminen ympäristön suunnittelun keinoin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Kaupunkitilan suunnittelulla voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja tilan kokemiseen. Ihmisille voidaan antaa turvallisuuden tunnetta ja ohjeita ympäristössä käyttäytymiseen pelkällä tilan jäsentämisellä. Myös rikoksia voidaan ennaltaehkäistä suunnittelullisin keinoin. Turvallisuus lähtöistä suunnittelua on tutkittu paljon kansainvälisesti, etenkin Yhdysvalloissa jo 1970-luvulta lähtien. Samoja suunnittelun keinoja on sittemmin alettu käyttää Euroopassa, josta ne rantautuivat Suomeen. Rikoksia ennaltaehkäisevällä suunnittelulla luodaan kestävää kaupunkitilaa, joka kutsuu käyttäjiä sekä lisää asukkaiden hyvinvointia ilman virallista valvontaa tai lainvalvonnan resursseja. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus turvallisuuslähtöiseen suunnitteluun, sen teoriaan ja keinoihin. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: Minkälaisia rikollisuudelle altistavia ympäristön suunnittelun kannalta merkityksellisiä tekijöitä kriminologisessa tutkimuksessa on tunnistettu. Miten ympäristön suunnittelun käytännön keinoilla voidaan ehkäistä rikollisuutta? Kuinka nämä toteutuvat käytännössä esimerkkikohteeksi nostetussa Muotialassa? Yksi laajimmalle levinneistä ja kuuluisimmista teorioista on Crime Prevention Through Environmental Design eli CPTED-teoria, johon perehdyn eritysesti. CPTED perustuu rutiinitoimintojen teoriaan eli rikollisuudelle mahdollisimman epäotollisten olosuhteiden luomiseen, jolloin mahdollinen rikoksen tekijä ei toteuta rikosta, koska sen onnistuminen on epätodennäköistä. CPTED keinot pyrkivät ympäristön suunnittelullisilla keinoilla sekä yhteisön luonteella torjumaan rikollisuutta ja luomaan kestävää hyvinvoivaa kaupunkitilaa. Territoriaalisuus, luonnollinen valvonta ja yhteisöllisyys ovat CPTED keinojen ytimessä. Tutkimuksessa on otettu huomioon myös valo, jolla on suuri merkitys turvallisuuden tunteen kokemisessa. Tämä korostuu etenkin Suomen talvessa, kun elämme arkeamme kaamoksen pimeydessä. Lopuksi tutkin turvallisuuslähtöisen suunnittelun toteuttamista ja onnistumista Tampereen Muotialassa. Turvallisuuslähtöisellä suunnittelulla voidaan tutkitusti vaikuttaa rikollisuuteen, mutta myös alueiden viihtyvyyteen. Keinoja kuitenkin tulee aina soveltaa tapauskohtaisesti ja sosiaalisia sekä arkkitehtonisia keinoja tulee käyttää yhdessä kokonaisvaltaisesti. Rikostentorjuntaan perustuva suunnittelu on todettu toimivaksi ympäri maailmaa, mutta myös Suomen Muotialassa. Rikostentorjunnassa tulisi ottaa huomioon aina kolme pääaspektia: turvallisuuden tunne eli alueen valaistus ja maine, territoriaalisuus eli yhteisöllisyys ja välittäminen sekä luonnollisen valvonnan luoman turva. CPTED ajattelua on kehitetty paljon vuosien saatossa nykypäivään sopivammaksi. Kehitystä ei kuitenkaan saa lopettaa sillä maailmamme muuttuu koko ajan. Uudet ilmiöt kuten pandemiat, ilmastonmuutos sekä pakolaisuus tulee ottaa huomioon tulevaisuuden keinojen kehityksessä.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Siiki, Maija
Keywords
rikoksentorjunta, rikosten ennaltaehkäiseminen, kaupunkisuunnittelu, CPTED, turvallisuus, turvallisuuden tunne, muotiala, ympäristön suunnittelu
Other note
Citation