Ajatuksia kaupunkitilasta Jane Jacobsin ja William H. Whyten silmin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Ihminen valloittaa uusia alueita rakentamiselle jatkuvasti ja siksi on hyvä pohtia miten ja mihin rakentaminen sijoittuu. Tämä kandidaatintyö käsittelee William H. Whyten teoksissa The Last Landscape ja City: Rediscovering the Center sekä Jane Jacobsin teoksessa The Death and Life of Great American Cities esittelemiä kaupunkisuunnittelun periaatteita. Lähdeteokset on julkaistu 1960- ja 1980-luvuilla, mutta siitä huolimatta ne ovat yhä 2020-luvulla ajankohtaisia. Teokset korostavat luontevien reittien merkitystä. Laajemmassa mittakaavassa reittejä voidaan tarkastella viheryhteyksien ja veden virtauksien avulla. Kaupungeissa reittien tulee mahdollistaa ihmisten liikkuminen ja sujuva arki. Reitit ja liikkuminen nivoutuvat yhteen kaupunkien laajentumisen kanssa, laajentuminen ei saa olla luonteeltaan sattumanvaraista eikä liiaksi tuhota jo olemassa olevaa. Työssä nousee esiin ajatus huolellisen ja alusta asti riittävän tiiviin kaavoituksen tärkeydestä. Näin saadaan säästymään, sekä maaseutu, että perinteinen eläväisiin katuverkostoihin nojaava kaupunkitila. Kaupunkitila on aina liikkeessä ja jatkuvassa muutoksessa. Kaupungin kannalta on oleellista, että niissä on riittävä määrä erilaisia toimintoja ja erilaisia ihmisiä. Kun alueella on valvovia silmiä tarpeeksi, muodostuu alueista automaattisesti myös käyttäjilleen turvallisia. Maisema-arkkitehtoniseen suunnitteluun suoraan soveltuvia ajatuksia on löydettävissä erityisesti Whyten myöhemmästä tuotannosta, jossa hän pohtii ulkotilojen laatua ja laadun takaavia tekijöitä. Hän nostaa esiin esimerkiksi vaatimuksia puistojen sijainnille osana kaupunkitilaa ja ulkotilojen aurinkoisuudelle, mutta erityisesti hän vaatii puistoihin riittävästi istumapaikkoja. Työn johtopäätöksenä voidaan todeta, että suvaitsevaisuus ja toimintojen monipuolisuus ovat toimivan kaupunkitilan edellytys. Ihmisten erilaisuus ja erilaiset lähtökohdat ovat rikkaus, juuri ne tekevät kaupunkitilasta mielenkiintoisen.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Muhonen, Matleena
Keywords
kaupunkitila, reitit, suvaitsevaisuus, kaavoitus, Jane Jacobs, William H. Whyte
Other note
Citation