Traditional manufacturing companies' challenges when starting service provision

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
This master's thesis is about the issues and challenges that traditional manufacturing companies face when they are adding services into their offerings. The object of this research is to represent an extensive preview of the current situation both in literature and business world and a list of issues and challenges the companies face when integrating services into their business models. To reach this object there is an extensive literature review about services, industrial service business, servitization and previous researches related to managing the transition from goods to services. Integrating services provision into company's business model gives opportunities to differentiate and respond to customers' increasing demand. When the newest technologies are available for most of the companies, differentiating with services becomes more interesting and recommendable. This report deals with industrial services, the differences between product and service business, and servitization process. There is also benchmarking and case studies of few example companies regarding their service offerings and challenges related to them. The outcome of this research is the guidelines part, which consists of issues and challenges related to this transformation process from goods to services, and some tools and suggestion on how to respond to them. These guidelines work as a tool for manufacturing companies that are thinking of starting or increasing their service offering. The objective was not to list and explain all the challenges separately, but to list subjects and areas that have to be taken into account when starting service provision.

Tässä diplomityössä käsitellään perinteisen tuotekeskeisten insinööriyritysten kohtaamia haasteita niiden aloittaessa tarjoamaan myös palveluita. Tutkimuksen tavoitteena on esittää kattava katsastus nykytilanteeseen sekä kirjallisuuteen, että yritysmaailmaan ja luoda kuva yritysten kohtaamista haasteista lisätessään palvelutarjontaa perinteisen tuotekeskeisen tarjonnan lisäksi. Tavoitteet on pyritty saavuttamaan tekemällä kattava kirjallisuusselvitys liittyen palveluihin, teollisiin palveluihin, palvelullistamisprosesseihin sekä aikaisempiin tutkimuksiin liittyen muutosjohtamiseen tuotekeskeisestä tarjonnasta palvelutarjontaan. Palvelutarjonnan integroiminen yrityksen liiketoimintamalliin antaa mahdollisuuden erottua kilpailijoista ja vastata asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Uusimpien teknologioiden ollessa saatavilla lähes kaikille, on palveluilla erottuminen tullut yhä kiinnostavammaksi ja suositeltavammaksi. Tässä tutkimusraportissa käsitellään teollisia palveluita, tuote- ja palveluliiketoiminnan eroja, palvelullistamisprosessia ja tutustutaan lähemmin muutamaan esimerkkiyritykseen liittyen heidän palvelutarjontaan ja siihen liittyviin haasteisiin. Tutkimuksen tuloksena syntyi ohjeistus, johon sisältyy aiheita, joita yritykset kohtaavat tässä siirtymäprosessissa, sekä ratkaisuehdotuksia, kuinka selvitä näistä haasteista. Ohjeistus sopii työkaluksi yrityksille, jotka aikovat laajentaa tarjontaansa teollisiin business-to-business palveluihin Tämän ohjeistuksen tarkoitus ei ole selittää jokaista mahdollista haastetta yksitellen, vaan siihen on listattu alueet, jotka pitää olla kunnossa tai ainakin ottaa huomioon palvelutarjontaan siirtyessä.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Tinnilä, Markku
Hämäläinen, Matti
Keywords
service, palvelu, industrial service, palvelullistaminen, servitization, palvelutarjonta, service offering, teollinen palvelu
Other note
Citation