Absoluuttisen tuoton markkinoilla - Narratiivinen tarkastelu hedge fund -managerien työstä tietokykykapitalismin finanssimarkkinoilla.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
144
Series
Abstract
ABSOLUUTTISEN TUOTON MARKKINOILLA TUTKIELMAN TAVOITTEET JA VIITEKEHYS Tutkielman tavoitteena oli yhdistää kaksi hyvin erilaisista akateemisen diskurssin tutkimustraditiosta ponnistavaa tieteenhaaraa ja tutkia niiden realisoitumista finanssimarkkinoilla. Tutkielma pyrki yhdistämään yhtäältä tietotaloudellis-filosofisen ja lähtökohtaisesti kommunistis-vasemmistolaisen teoretisoinnin ja toisaalta käyttäytymisperustaisen rahoitusteorian, jonka juuret ovat vahvasti kapitalistiset. Yhdistämisen viitekehykseksi tutkielma valitsi finanssimarkkinat ja niillä toimivat absoluuttista tuottoa asiakkailleen lupaavat hedge fund -managerit. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkielma loi ensiksi käsitteellisen viitekehyksen molemmista tutkimustraditioista ja niiden pääargumenteista. Muodostetussa viitekehyksessä tutkielma hahmotteli finanssimarkkinasommitelman sekä tietotaloudellis-filosofisesta teoretisoinnista että käyttäytymisperustaisesta rahoitusteoriasta yhdistämällä pääargumentit kolmeksi väittämäksi, jotka kuvaavat tutkielman tutkittaviksi valittujen hedge fund -managerien työtä tietokykykapitalismin finanssimarkkinoilla – siis osto- ja myyntipäätösten tekoa absoluuttisen tuoton lupauksen lunastamiseksi. Väittämiä empiirisesti tutkimalla tutkielman kolmas tavoite, teorioiden realisoituminen finanssimarkkinoilla, täyttyi. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Tutkielman väittämien empiiriseksi tutkimiseksi valittiin kerronnallinen lähestymistapa. Empiirinen tutkimus toteutettiin narratiivisella tutkimusotteella ja sitä tukemaan valjastettiin Likert-asteikollinen standardoitu kysymyssarja. Narratiivisen tutkimusotteen aineisto kerättiin neljästä hedge fund -managerin haastattelusta, joissa kysymyksenasettelun tarkoituksena oli mahdollistaa managerien itsenäinen ja vapaa kerronta taustoista ja kokemuksesta, finanssimarkkinoista, sekä osto- ja myyntipäätösten tekemisestä. Tutkimus keskittyi ainoastaan managerien kertomuksiin subjektiivisina näkemyksinä, eikä se pyrkinyt selvittämään sijoitusstrategioita tai sijoitustoiminnan lopputuloksia. Standardoidun kysymyssarjan tarkoitus oli tukea managerien kertomusten näkemyksiä ja luoda kertomuksia laajempi aineisto väittämien tutkimiseksi. KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET Tutkielman keskeinen tutkimustulos on se, että systemaattisesti ja analyyttisesti työtään tekevien ja epätäydellisten markkinoiden hypoteesin tunnustavien hedge fund -managerien päätöksentekoa voidaan kuvailla tietotaloudellis-filosofisesta diskurssista kumpuavien käsitteiden kautta. General intellect, biopolitiikka ja virtuoosisuus ovat siten käsitteellisellä tasolla yhdistettävissä niin hedge fund -managerien työhön, finanssimarkkinoihin kuin käyttäytymisperustaiseen rahoitusteoriaan. Prekaarit piirteet sen sijaan eivät kuvaa hedge fund -managerien työtä finanssimarkkinoilla.
Description
Keywords
Anomalia, Biopolitiikka, Epätäydelliset markkinat, Finanssimarkkinat, General intellect, Hedge fund, Markkinasentimentti, Postfordistinen talous, Prekaarisuus, Spekulaatio, Virtuositeetti
Other note
Citation