An idea development process for a company’s front end of innovation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-01-20
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
70+8
Series
Abstract
The front end of innovation is often the most troublesome phase of companies’ innovation process. In front end of innovation, new ideas are collected and developed forward to contribute birth of innovations. Thus, it is essential that suitable processes are dedicated to idea development. Different companies operate in different environments which set different requirements for idea development processes. In this thesis, an idea development process is created for a company. The created process is suitable for the company’s front end of innovation environment. The process is developed in several stages. First, the company environment is studied through survey and interviews. Also, ideas handled in the company are observed. The first version of the process is created based on findings and existing literature. The first version of the process is tested by organising workshops for 20 groups where the process is used for idea development. Outcomes of the workshops are evaluated with methods appearing in academic literature. Increase in idea maturity, variety of generated new ideas, and change in idea technical feasibility and originality were measured in the evaluation. Additionally, a survey sent to workshops participants and researcher’s observations are used in the evaluation. Results showed that maturity of ideas increased significantly, variety of new generated ideas remained low, technical feasibility decreased, and originality remained un-changed. Based on the results, survey findings, researcher’s observations, and literature findings, the idea development process was modified, and a finished version was created.

Innovaatioprosessin alkupää on monesti innovaatioprosessin haastavin vaihe. Innovaatioprosessin alkupäässä kerätään ja kehitetään uusia ideoita, joiden avulla pyritään tuomaan innovaatioita. Ilman että ideoita kehitetään eteenpäin, ei innovaatio voi syntyä. Täten on erittäin tärkeää, että ideakehitykselle on yrityksissä toimivia prosesseja. Eri yritykset toimivat erilaisessa ympäristössä, mikä asettaa erilaisia vaatimuksia ideankehitysprosesseille. Tässä diplomityössä kehitetään yritykselle sen olosuhteisiin ja liiketoiminta ympäristöön soveltuva ideakehitysprosessi, jota voidaan soveltaa innovaatioprosessin alkupäässä. Prosessi kehitetään useassa vaiheessa. Alkuun yrityksen ympäristöä tutkitaan kyselyn ja haastatteluiden avulla. Lisäksi yrityksessä käsiteltyjä ideoita tarkastellaan, jotta niitä varten voidaan kehittää sopiva prosessi. Löydöksiin, alan kirjallisuuteen ja olemassa oleviin ideakehitys prosesseihin pohjautuen kehitetään ensimmäinen versio yritykselle soveltuvasta ideankehitysprosessista. Tämän jälkeen prosessia kokeillaan järjestämällä ideankehityssessioita 20 ryhmälle missä prosessia käytetään. Ideakehityssessioiden tuotokset arvioidaan alan kirjallisuuteen pohjautuvilla menetelmillä. Menetelmillä selvitetään ideoiden kypsyysasteen kehitys prosessissa, prosessissa tuotettujen uusien ideoiden moninaisuus sekä ideoiden teknisen toteutettavuuden ja omintakeisuuden muutos prosessin aikana. Ideankehitysprosessia arvioidaan myös osallistujille lähetettyyn kyselytutkimukseen ja tutkijan havaintoihin perustuen. Tulokset osoittivat, että kehitettyjen ideoiden kypsyysaste kehittyi merkittävästi prosessin aikana ja tuotettujen uusien ideoiden moninaisuus jäi vähäiseksi. Kehitettyjen ideoiden tekninen toteutettavuus laski ja omintakeisuus ei merkittävästi muuttunut. Tuloksiin, kyselytutkimuksen löydöksiin, tutkijan havaintoihin ja alan kirjallisuuteen perustuen ideankehitysprosessia parannellaan ja siitä tehdään yritykselle soveltuva valmis versio.
Description
Supervisor
Hölttä-Otto, Katja
Thesis advisor
Nieminen, Olli-Pekka
Keywords
idea, innovation, idea development, front end of innovation, idea evaluation, idea generation
Other note
Citation