Distribution channels for wood products in Russia - Analysis of present situation and trends for future

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
en
Pages
108+
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli selvittää miten puutuotteiden jakelu on järjestetty Venäjän markkinoilla ja millaisia määriä tuotteita kulkee eri jakelukanavia pitkin. Tämän lisäksi selvitettiin millaisia muutoksia on odotettavissa tulevaisuudessa. Kirjallisuusosassa esitettiin lyhyt katsaus Venäjän taloudelliseen tilanteeseen sekä kerrottiin maan metsätaloudesta ja puutuoteteollisuudesta. Työssä käsiteltiin myös rakennustarvike- ja tee se itse-markkinoita Länsi-Euroopassa ja Venäjällä. Työssä käytettyjen metodien (SWOT-analyysi, kasvu-markkinaosuus matriisi, megatrendit ja top ten listat) teoreettisia perusteita kuvattiin niin ikään. Haastattelututkimuksen avulla selvitettiin eri puutuotteiden jakelun rakennetta Venäjällä. Tämän lisäksi kartoitettiin Venäjän puutuoteteollisuuden nykytilaa. Tietoa hankittiin myös teollisuudenalan ja jakelun tulevaisuudennäkymistä. Tutkimuksen aikana havaittiin, että puutuotteiden jakelukanavat ovat suhteellisen kehittymättömiä Venäjällä. Puisten rakennusmateriaalien markkinat ovat hajanaiset ja järjestäytymättömän kaupankäynnin markkinaosuus on huomattava. Yleistäen on mahdollista sanoa, että puutuotteiden jakelu riippuu kolmesta eri tekijästä: yrityksen koosta, tuotteesta ja yrityksen sijainnista. Yrityksen koko määrittelee suuntautuuko yritys vienti- vai kotimaanmarkkinoille. Tuote ja sen loppukäyttö määrittelee minkä jakelukanavan kautta tuote päätyy markkinoille. Puulevyjen jakelu on yleensä kehittyneempää kuin sahatavaran. Yrityksen sijainti määrittelee sen, mitä tuotetta kannattaa valmistaa tietyllä alueella. Tulevaisuudessa jakelujärjestelmät tulevat kehittymään edelleen. Kehitys on jo alkanut suurissa kaupungeissa, joista se jatkuu myöhemmin muille alueille. Kehitys on vahvasti kytkeytynyt yleisen taloudellisen tilanteen kehittymiseen Venäjällä.
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Oksanen, Olli
Virtanen, Jussi
Keywords
distribution, jakelu, sawn wood, sahatavara, wood-based panels, puulevyt, Russia, Venäjä
Other note
Citation