Käyttöliittymän suunnittelu projektinohjausohjelmistoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Tässä diplomityössä suunniteltiin käyttöliittymä toiminnanohjausjärjestelmiä toimittavan Dialogos-Team Oy:n projektinohjausohjelmistoon. Suunnittelussa on pyritty huomioimaan erityisesti käytettävyysnäkökohdat. Työn teoriaosassa käsitellään joitakin käytettävyyden perusasioita ja esitellään eräs käytettävyyssuunnitteluun soveltuva prosessimalli. Suunnitteluprosessiin kuuluvat määrittely, suunnittelu, testaus ja arviointi, joita sovelletaan iteratiivisesti kunnes käyttöliittymä saavuttaa sille asetetun vaatimustason. Määrittelyssä selvitetään käyttöliittymän vaatimukset: käyttäjien ominaisuudet ja työtehtävät sekä tutkitaan olemassa olevia järjestelmiä. Käyttöliittymän käytettävyydelle asetetaan laatutavoite. Suunnittelussa käytetään sovellettua OMT++ menetelmää käyttöliittymän määrittelyyn. Suunnittelun tuloksena syntyy lopulta prototyyppi, joka voidaan mahdollisesti liittää osaksi toimivaa ohjelmistoa. Testauksen avulla selvitetään käyttöliittymän käytettävyysongelmia ja seurataan asetettujen laatutavoitteiden saavuttamista. Lopuksi arvioidaan saavutettua tulosta ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Työn käytännön osuudessa suunniteltiin käyttöliittymä käyttäen edellä mainittua suunnittelumenetelmää. Prosessi käytiin kertaalleen läpi ja tuloksena syntyi toimiva prototyyppi. Prototyypissä on toteutettu projektirakenteen ylläpitotoiminnot, joka on järjestelmän tärkeä osa-alue. Käyttöliittymälle tehtiin heuristinen arviointi ja käyttäjätesti videointeineen. Näiden perusteella tehtiin ehdotukset käyttöliittymän kehittämiseksi. Työssä suunniteltiin prototyypin lisäksi ohje heuristista arviointia varten ja hahmoteltiin minimaalinen käyttöohje ohjelmistoa varten.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Jahkola, Juha
Keywords
Other note
Citation