Soldiers of Odin & sokea piste – dokumentaarisen valokuvan etiikka

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Simone
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataide
Photography
Language
fi
Pages
99+9
Series
Abstract
Maisterin opinnäyte Soldiers of Odin & sokea piste – Dokumentaarisen valokuvan etiikka on kaksiosainen. Sen taiteellinen osa Soldiers of Odin & vieras on dokumentaarinen valokuvakirja, joka tutkii vuonna 2015 perustetun katupartion toimintaa sen synnyinkaupungissa Kemissä sekä Joensuussa. Taiteellinen osa on kuvattu ja taitettu kirjaksi vuosien 2016-2017 aikana. Järjestön nuoren iän sekä ryhmän sulkeutuneisuuden vuoksi katupartio Soldiers of Odinista on hyvin vähän tutkimusta ja dokumentaatiota. Taiteellinen osa Soldiers of Odin & vieras tarkastelee katupartion sisäistä dynamiikkaa ja kerhotoiminnan vaikutuksia yksittäisiin jäseniin luoden siten kosketuspintaa ilmiön ymmärtämiseen ja uutta tietoa katupartion jäsenistä ja ryhmän toiminnasta. Kirja tuo klassisen dokumentaarisen valokuvaperinteen rinnalle dokumenttielokuvalle ominaisemman lähestymistavan, jossa dokumentin tekijän läsnäolo tehdään katsojalle näkyväksi. Valokuvateos tuo myös katupartion jäsenten oman äänen kuuluviin osallistamalla nämä kuvien ideointiin ja hyödyntämällä jäsenten omia tekstejä teoksen kansien välissä. Soldiers of Odin & vieras yhdistää dokumentaariseen sarjaan myös nykyvalokuvataiteelle ominaisia improvisaation ja lavastamisen keinoja osana kuvakokonaisuutta. Opinnäytteen teoreettinen osa Soldiers of Odin & sokea piste on esseistinen pohdinta dokumentaarisen valokuvaajan ammattietiikasta ja dokumentaarisen työskentelyn kipukohdista. Erityisesti dokumentaarisen ja journalistisen valokuvan esittämisen etiikka on ollut aikalaiskeskustelussa viime vuosina tapetilla. Kirjallisuutta ja tutkimusta aiheesta on kuitenkin varsin niukasti. Dokumentaarisen valokuvan etiikan tutkimusta sivuaa Timo Korhosen väitöskirja Hyvän reunalla, dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka vuodelta 2012 sekä Susan Sontagin Regarding the Pain of Others vuodelta 2003. Soldiers of Odin & sokea piste pohtii poliittisen ja kantaaottavan taiteen mielekkyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia, valokuvaajan mahdollisuuksia objektiiviseen tiedonvälitykseen, valokuvan vaikutusta yleisöön ja valokuvaajan vastuuta sekä yhteiskuntaa että kuvattaviaan kohtaan. Soldiers of Odin & vieras -kirjan työstön aikana esiin nousseet kysymykset toimivat esimerkkeinä eettisessä pohdinnassa, joka tarkastelee sekä kuvattavia osallistavan että kuvaajana osallistuvan työskentelymetodin tuloksia. Opinnäyte hahmottelee suuntaviivoja eettiseen työskentelyyn, ja jaottelee dokumentaarisia valokuvia esimerkkien avulla aiheryhmiin, joiden perusteella valokuvaajan vastuun määrittely ja eettisen puntaroinnin tarpeellisuus selkeytyvät. Soldiers of Odin & sokea piste toteaa tekijän avoimen kuvien katselun ja sarjan työstön yhdessä kuvattavien kanssa antaneen merkittävää lisäarvoa opinnäytteen taiteelliselle osalle. Työskentelyn tulosten pohjalta opinnäyte suosittelee dokumentaarisille valokuvaajille laveaa vuorovaikutusta ja kuvattavan osallistavaa metodia.

The Master’s thesis Soldiers of Odin and the Blind Spot – Ethics of Documentary Photography consists of two parts. The artistic part Soldiers of Odin & the Stranger is a documentary photography book that explores the street patrol in its city of birth, Kemi and in Joensuu. The artistic part has been photographed and designed into a book between 2016 and 2017. Due to the young age and inaccessibility of the street patrol (founded in 2015) very little research and documentation of the group exists. The artistic part Soldiers of Odin & the Stranger explores the internal group dynamics and the effects of participation on individual members thus creating new information of the Odins and the groups activities as well as giving the viewer means to understand the phenomenon. The book combines classical documentary photography tradition and documentary film approach in which the documentarist’s presence is made visible to the viewer. The book also gives voice to the members themselves by letting them participate in the making through listening to the members’ own ideas for images and through adding the members’ writings in the series. Furthermore the Soldiers of Odin & the Stranger borrows contemporary photography methods such as improvisation and staged images in the series. The theoretical part Soldiers of Odin & the Blind Spot deals with the documentary photographer’s ethics in an essayistic form. Especially the ethics of documentary photography and photojournalism is regularly brought up in the current discourses in the field. However, there is hardly any research and literature to be found. Timo Korhonen’s doctoral thesis Hyvän reunalla, dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka, 2012 on Finnish documentary filmmakers’ ethical positions touches on the subject briefly as does Susan Sontag’s Regarding the Pain of Others, published in 2003. Soldiers of Odin & the Blind Spot ponders upon political art and its methods and possibilities to affect its audience’s opinions, the photographer’s abilities in objectiveness, how a photograph actually affects its audience and the photographer’s responsibilities towards both the society and her subjects. The questions raised whilst making the book Soldiers of Odin & the Stranger ar utilized as examples for solving ethical problematics faced. Through these case examples the thesis investigates showing the photographer participating in the making of the photographic series as well as the methods of involving the subjects in the making of a photographic series. The thesis sketches guidelines towards ethical working methods. Using example cases in the field it divides documentary photographs in subject-based subcategories in order to create tools to recognize the amount and importance of ethical responsibilities of the photographer dependent on the subject at hand. Soldiers of Odin and the Blind Spot concludes that open discourse, sharing the images and working together with the subjects has significantly benefited the artistic work. Based on the results the thesis recommends wide interaction with the subject and participative working methods to documentary photographers.
Description
Supervisor
Rekula, Heli,
Thesis advisor
Pälviranta, Harri
Parantainen, Jyrki
Keywords
soldiers of odin, katupartio, etiikka, dokumentaarinen valokuva, dokumentarismi, kuvajournalismi, kansalaisaktivismi, poliittinen taide
Other note
Citation