Liikearvon arvonalentumistestauksen raportointi suomalaisissa pörssiyhtiöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet Tutkielman teoriaosan tavoitteena on selvittää mitä liikearvon arvonalentumistestauksesta ja sen raportoinnista säädetään IAS 36 standardissa. Tutkielman empiriaosan tavoitteena on ensiksi selvittää, miten kattavasti suomalaiset pörssiyhtiöt raportoivat liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnista, eli toisin sanoen noudattavat IAS 36 standardin vaatimuksia liikearvon arvonalentumistestausta koskevasta raportoinnista. Tutkielman empiriaosassa pyritään myös löytämään selittäviä tekijöitä, joiden avulla voidaan ymmärtää mikä saa yritykset raportoimaan IAS 36 standardin vaatimusten mukaisesti. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin kansainvälisiä laskentastandardeja koskevaa kirjallisuutta, sekä aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksessa käytetty data kerättiin Thomson One Bankerin Worldscope –tietokannasta sekä otokseen valikoituneiden yritysten tilinpäätösten liitetiedoista, jotka kerättiin näiden kotisivuilta. Tulokset Raportoinnin taso oli odotetusti hyvin vaihtelevaa. Suurimmassa osassa yrityksistä löytyi paljon parannettavaa liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin suhteen. Tutkimuksen perusteella yrityksen koko ja kannattavuus eivät vaikuttaneet liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin kattavuuteen laisinkaan. Yksittäisistä tunnusluvuista Quick Ratio ja liikearvon suhteellinen osuus omasta pääomasta selittivät parhaiten arvonalentumistestauksen raportoinnin kattavuutta.
Description
Keywords
liikearvo, arvonalentumistestaus, IFRS 3, IAS 36
Other note
Citation