Kehitystoimintaa edistävät ja estävät tekijät julkishallinnossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-12-12
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
66 + 13
Series
Abstract
Hyvin toimiva julkinen sektori on koko yhteiskunnan etu. Julkiseen sektoriin kohdistuu voimakkaita taloudellisia tehostamispyrkimyksiä, ja samanaikaisesti kansalaisten odotukset julkisia palveluja kohtaan kasvavat. Julkisorganisaatioilta vaaditaan vahvaa muutoskyvykkyyttä, jotta ne säilyttäisivät taloudellisen toimintakykynsä ja legitimiteettinsä toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Tässä työssä tutkitaan kehitystoimintaa edistäviä ja estäviä tekijöitä julkishallinnossa. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu Verohallinnossa, ja tuloksissa vertaillaan kirjallisuudesta ja Verohallinnosta tehtyjä löydöksiä toisiinsa. Menestyksekäs kehitystoiminta vaatii tuekseen iteratiiviset ja asiakaslähtöiset kehittämisprosessit sekä innovaatiokulttuurin, jossa ideointiin ja kokeilemiseen kannustetaan. Verohallinnossa toteutuvat useimmat kirjallisuudessa mainitut kehitystoiminnan esteet. Keskeisiä organisaatioon liittyviä esteitä ovat resurssien hajautuminen liian monelle hankkeelle yhtaikaisesti, työntekijöiden homogeenisuus ja kehittämiskyvykkyyksien puute sekä organisaation hierarkkisuus ja siiloutuminen. Kehittämisprosessin tuloksellisuutta estää muun muassa ideoiden vähäisyys, iteratiivisten kokeiluiden puute sekä arviointikulttuurin kehittymättömyys. Nämä haasteet ymmärretään Verohallinnossa hyvin, ja iteratiivisuutta sekä asiakaslähtöisyyttä edistetään jo pienimuotoisesti. Menestyksellistä kehitystoimintaa Verohallinnossa edistävät muun muassa uudet monimuotoista työskentelyä ja ideointia tukevat tilat sekä kokeiluihin kannustava kokeilurahoitus. Verohallinnon toimintaympäristö muuttuu kuitenkin nopeasti, ja sen on kyettävä uudistumaan tehokkaasti, jotta se säilyttää toimintakykynsä ja legitimiteettinsä myös tulevaisuudessa.

Efficient and successful public administration benefits the whole society. Public sector organisations are facing strong retrenchments, and simultaneously the expectations of citizens towards public services are growing. Public sector organisations need to be flexible to sustain their economic performance and legitimacy despite the changes in their operational environment. This research focuses on studying the drivers and barriers of development activities in public administration. In this research, the empirical part was carried out in Finnish Tax Administration (FTA), and the results display a comparison between the findings from research literature and FTA. Successful development activities require iterative and customer-oriented design processes, but also an innovation culture that encourages ideation, prototyping and experimentation. The most of the barriers mentioned in the research literature can also be seen in FTA. Remarkable organisational barriers are the scattering of resources for too many projects simultaneously, the homogenous workforce, lack of design skills, hierarchical organisational structure and silo effect. The success of the development process is hindered by the scarcity of ideas, lack of prototyping and underdeveloped evaluation practices. These challenges have been noticed quite well in FTA and there are already some minor initiatives to support iterative experimenting and customer orientation. Drivers of successful development activities in FTA include flexible office environment that supports ideation and specific funding for experimenting and prototyping. However, the operational environment is changing rapidly and FTA must be able to adapt flexibly and effectively in order to sustain its performance and legitimacy also in the future.
Description
Supervisor
Hölttä-Otto, Katja
Thesis advisor
Forsell, Tiina-Liisa
Keywords
kehitystoiminta, yhteiskehittäminen, muotoiluajattelu, julkishallinto
Other note
Citation