Drivers of continuation fund exits in private equity buyouts

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-23
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
76+6
Series
Abstract
An increasing amount of capital has poured into private equity over the past 10 years, leading to record-high amounts of dry powder. Meanwhile, the recent eco-nomic turmoil has led Limited Partners (LP) to deal with liquidity pressures. The rise of continuation funds has created a solution to both General Partners (GPs) and LPs providing liquidity to LPs and an opportunity to hold onto and invest more in their assets for GPs. Previous literature on private equity exits has primarily focused on the three typical exit routes, IPOs, secondary buyouts (SBO), and trade sales, while the literature on the secondary market has focused mainly on LP-to-LP transactions. Despite exponential growth in recent years and sparking the public's interest through non-academic articles, there is little to no academic research on continuation funds. This study focuses on continuation fund exits in private equity buyout funds. In particular, fund, GP, and portfolio company-level factors that explain exiting an asset to a continuation fund are studied. Hypotheses are based on prior literature and interviews with market participants and tested using logistic and multinomial logistic regression. The sample is collected from Preqin’s exit and fund-level data, which is then complemented with portfolio company-level data from the Orbis database. The sample consists of exits made from 2018 to 2022. The main findings of this study suggest that continuation fund exits are typically made at the end of the life of a fund. Although partially support-ed, the positive effects of a GP’s previous performance and the portfolio company’s growth during the investment are found to be statistically insignificant on the likelihood of a continuation fund exit. As one of the first academic studies on continuation funds, the results provide valuable in-sights on continuation funds to LPs and academics, while also showing that more research on the topic is needed.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana pääomasijoitusalalle kohdistuvat sijoitukset ovat kasvaneet merkittävästi, johtaen ennätysmääriin sijoitettavissa olevaa pääomaa. Samalla kuitenkin viimeaikainen taloudellinen ahdinko on aiheuttanut monille sijoittajille likviditeettipaineita. Jatkorahastot tuovat ratkaisun molempiin haasteisiin antamalla sijoittajille mahdollisuuden irrottaa rahansa sijoituksesta, sekä pääomasijoitusyhtiöille mahdollisuuden jatkaa portfolioyritysten omistusaikaa ja sijoittaa niihin lisää. Aiempi kirjallisuus pääomasijoitusyhtiöiden irtautumisista keskittyy pääosin kolmeen irtautumistyyppiin: listautumisiin, teollisiin yrityskauppoihin sekä myyntiin toiselle pääomasijoittajalle. Vaikka jatkorahastojen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ei niistä vielä ole juurikaan tieteellistä tutkimusta. Tämä tutkimus keskittyy irtautumisiin buyout-rahastoista jatkorahastoihin. Työssä tutkitaan rahasto-, pääomasijoitusyhtiö- ja portfolioyhtiötason teki-jöitä, jotka selittävät kohdeyrityksen siirtämistä jatkorahastoon. Hypoteesit perustuvat aiempaan kirjallisuuteen ja haastatteluihin sijoittajien ja pääomasijoitusyhtiöiden kanssa, ja niitä testataan logistisen ja multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin avulla. Analyysissa käytettävä otos on kerätty Preqin-tietokannasta käyttäen vuosien 2018 - 2022 irtautumis- ja rahastotason dataa, jota täydennettiin yhtiötason datalla Orbis-tietokannasta. Tämän tutkimuksen keskeisimmät tulokset osoittavat, että irtautumiset jatkorahastoihin tapahtuvat tyypillisesti edellisen rahaston eliniän lopussa. Lisäksi, vaikka pääomasijoitusyhtiön aiemman menestyksen sekä portfolioyhtiön liikevaihdon kasvun positiivinen vaikutus jatkorahastoon siirtämisen todennäköisyyteen löytyi osittain tukea, oli se kokonaiskuvassa tilastollisesti merkityksetön. Tämä tutkimus on yksi ensimmäisistä jatkorahastoihin kohdistuvista tutkimuksista, minkä vuoksi tulokset tarjoavat arvo-kasta tietoa jatkorahastoista sijoittajille ja tutkijoille sekä osoittavat, että lisätutkimus aiheesta on tarpeen.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
continuation funds, GP-led secondaries, private equity, buyouts, secondary market
Other note
Citation