Matalan korkoympäristön vaikutus suomalaisten pörssiyhtiöiden lainanottoon ja investointeihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Keskuspankit Euroopan alueella ovat tasaisesti laskeneet ohjauskorkojaan jo pitkään tavoitteenaan lainanoton lisääntyminen sekä investointien aikaistaminen. Paikoin jopa negatiivinen korkoympäristö on herättänyt mielenkiintoa taloustieteilijöiden keskuudessa ja sen vaikutuksista talouskasvuun on keskusteltu paljon. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia matalan korkoympäristön vaikutusta valittujen suomalaisten pörssiyhtiöiden lainanottoon ja investointeihin. Yhtiöiden optimaalista pääomarakennetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä on aikaisemmassa kirjallisuudessa tutkittu laajalti, ja keskeisimpiä pääomarakennetta käsitteleviä teorioita käsitellään myös tässä tutkielmassa. Tutkielmassa käsitellyt teoriat ovat Modiglianin & Millerin irrelevanttiusteoreena, Pecking Order-teoria, Trade-off -teoria sekä markkinoiden ajoitusteoria. Rahoitusrakennetta käsittelevien teorioiden jälkeen tutustutaan aikaisempaan empiiriseen tutkimukseen liittyvään kirjallisuuteen ja tämän perusteella valitaan korkotason lisäksi kolme kontrollimuuttujaa, joita ovat kannattavuus, käyttöpääoman osuus taseesta, ja koko. Tutkimustulosten mukaan korkotasolla ei nähdä olevan merkitystä suomalaisten pörssiyhtiöiden rahoituspäätöksissä, kun taas kontrollimuuttujilla nähdään olevan selkeästi enemmän painoarvoa pääomarakennetta koskevia päätöksiä tehtäessä.
Description
Thesis advisor
Chakhovich, Terhi
Keywords
EKP, pecking-order, trade-off, ajoitusteoria, Modigliani&Miller, negatiivinen korko, ohjauskorko, lainanotto
Other note
Citation