Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2015
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Language
fi
Pages
112
Series
Abstract
Petäjäveden vanha kirkko Petäjävedellä Keski-Suomessa on maamme tunnetuimpia ja parhaiten säilyneitä keskiaikaisia puukirkkoja. Kirkko sisällytettiin vuonna 1994 Unescon maailmanperintöluetteloon pohjoismaisen puukirkkorakentamisen korkeatasoisena ja tyypillisenä esimerkkinä. Kirkon sijainti niemen kärjessä järvien ja peltojen ympäröimänä tekee maisemakokonaisuudesta maassamme ainutlaatuisen kulttuuriympäristön, joka on tosin kärsinyt perinnemaiseman hoidon laiminlyönnistä sekä 1900-luvun puolenvälin lyhytnäköisestä yhdyskuntasuunnittelusta. Kirkko on tänä päivänä suosittu nähtävyys ja kävijämäärät ovat viime vuosikymmeninä olleet tasaisessa nousussa. Kirkon yhteydessä sijaitsevat aputoiminnot ovat jo pitkään olleet kävijämäärään nähden puutteelliset, eivätkä ne vastaa maailmanperintökohteen arvokkuutta. Tilanteen korjaamiseksi Petäjäveden vanhaa kirkkoa hallinnoiva Vanhan kirkon säätiö on käynnistänyt opastuskeskushankkeen, joka keskittäisi tällä hetkellä kirkon ympäristöön ja jopa kirkon sisätilaan sijoitetut maailmanperintötoimintaa tukevat oheistoiminnot kirkon läheisyyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskus valikoitui tehtävänannoksi Aalto-yliopiston puurakentamisen studiokurssille ja kurssin töistä kaksi valittiin ohjattuun jatkovaiheeseen, jonka tavoitteena oli kurssitöiden kehittäminen toteutuskelpoisiksi ja tilaajan tarpeisiin vastaaviksi suunnitelmiksi. Tämä diplomityö käsittelee jatkovaiheen töistä toteutettavaksi valittua suunnitelmaa ja esittelee kurssityön lyhyesti osana lopulliseen suunnitelmaan johtanutta prosessia. Rakennushistoriallisen monumentin viereen sijoittuvaa uudisrakennusta suunniteltaessa uuden ja vanhan rakennuksen välinen suhde on keskeinen ratkaistava suunnittelukysymys. Rakennuksilla tulee olla arkkitehtonisesti ja mittakaavallisesti tasapainoinen suhde ja uudisrakennuksen tulee paitsi istua ympäristöönsä, myös tuoda paikalle lisäarvoa olemalla korkeatasoinen oman aikakautensa edustaja. Petäjäveden vanhan kirkon uusi opastuskeskus on nykyaikaisuudellaan kirkosta erottuva ja sekä maisemallisesti että mittakaavallisesti kirkolle selkeästi alisteinen puurakennus, joka heijastaa arkkitehtuurillaan kirkon keskeisiä ominaisuuksia, kuten puun käytön monipuolisuutta ja kokonaisvaltaisuutta, nykyajan puurakentamismenetelmiin sovellettuna. Petäjäveden vanha kirkko oli aikoinaan parasta mitä puusta oli mahdollista rakentaa ja uusi opastuskeskus pyrkii vastaavalla tavalla olemaan omana aikanaan edistyksellinen puurakennus. Opastuskeskuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ristiinliimattujen massiivipuuelementtien esivalmisteisuuden ja digitaalisten työstötapojen hyödyntämiseen.

Petäjävesi Old Church in Petäjävesi, Central Finland, is one of the most renowned and best preserved medieval wooden churches in Finland. The building was included in the UNESCO list of World Heritage Sites in 1994 as an outstanding and typical example of the medieval Nordic wooden church. The church is located on a small peninsula surrounded by lakes and fields, which makes the landscape a nationally unique built environment. The landscape surrounding the church has however suffered from negligence regarding the preservation of the traditional rural landscape as well as from short-sighted mid-century urban planning. Petäjävesi Old Church is today a popular sight with visitor numbers increasing steadily during the last few decades. The visitor services of the site have for long been lacking in regard to the large number of visitors and are not adequate for a UNESCO World Heritage listed site. Being in charge of the maintenance of the site, the Foundation at the Old Church of Petäjävesi has initiated a plan to build a separate visitor center collecting all visitor services, currently spread around and even inside the church, under one roof in proximity to the church. A new visitor center for Petäjävesi Old Church was commissioned as the design task of a wood construction design studio at Aalto University and two of the students’ projects were selected for a guided second phase aiming to develop the studio projects into feasible plans that respond to the actual needs of the client. This thesis covers the second phase proposal eventually selected for realization. The studio project is presented briefly as part of the design process leading to the final design. When designing a new building in the immediate vicinity of a historical monument, the relation between the old and the new building becomes a fundamental design problem to be solved. The buildings should have a balanced relationship in terms of both architecture and scale. In addition to adapting to the surroundings, the new building should also add extra value to the site as a high-class representative of its own time. The new visitor center for Petäjävesi Old Church distincts itself from the historical monument by being a contemporary wooden building, minor in both scale and position in relation to the church. The new building aspires to reflect the essential qualities of the old church, such as the versatile and comprehensive use of wood, applied to contemporary wood construction. Petäjävesi Old Church was the best outcome of using wood for construction at the time it was built and in a similar way the new visitor center aims to be a progressive wooden building in its own time. Special focus during the design process has been set on taking advantage of the prefabrication and digital machining of cross-laminated timber elements.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
Sirola, Niko
Keywords
puurakentaminen, Petäjäveden vanha kirkko, paviljonki, clt
Other note
Citation