Study of product data management implementation in a company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Kohdeyrityksen tuotetiedon hallinnassa käytetään lukuisia erillisiä, räätälöityjä sovelluksia eri yksiköissä. Järjestelmäintegraatio koko yrityksen kannalta on vaatimattomalla tasolla johtuen erityisesti yrityskaupasta ja uusien yksiköiden liittämisestä. Dokumenttien hallintaa ei ole käytössä, arkistona toimii useita mielivaltaisella tavalla jäsentyneitä verkkopalvelimia tai Notes -kantoja. Tiedon hallinnointi, jakelu ja päivitys on vaivalloista ja kallista. Usein törmätään tilanteeseen, jossa ajan tasalla olevaa tuotetietoa ei ole saatavissa kohtuuajassa. Työn tavoitteena oli suorittaa esiselvitys ja aikaansaada suunnitelma tuotetiedon hallinnan toteuttamiseksi sisältäen välittömät toimenpiteet ja pidemmän aikavälin strategian, ottaen huomioon meneillään olevat IT -hankkeet ja resurssit. Työn tavoitteena oli myös tukea yrityksen integraatioprosessissa määriteltyjen hyötyjen toteutumista. Alkuvaiheessa suoritettiin tuotetiedon hallinnan yleinen kartoitus, jolla pyrittiin saamaan kokonaiskuva yrityksen nykytilasta. Kartoituksen perusteella löydettiin ongelmakohteet, joihin tuotetiedon hallinnalla voidaan vaikuttaa. Ongelmakohtien perusteella määriteltiin uusi tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla tavoitetilaan päästään. Samoin etsittiin tuotetiedon hallinnan parhaat toimintatavat kirjallisuuden ja referenssien avulla. Työn tuloksena suositeltiin toteutettavaksi Santasalon integraation kannalta välttämättömiä toimenpiteitä, jotka toteutetaan vuoden 2002 aikana. Samoin laadittiin keskipitkän aikavälin (kolme - neliä vuotta) suunnitelma, PDM -toimenpideohjelma (road map), jonka tavoitteena on globaali EPDM järjestelmä (Enterprice Product Data Management) Santasalo Gears -tasolla. Järjestelmä sisältää keskeiset tuotteen elinkaarenaikaisen tiedon hallinnan elementit; dokumentit, nimikkeet ja tuoterakenteet sekä niiden ylläpitoon tarvittavat aputoiminnot. Karkealla tasolla kuvattu PDM - toimenpideohjelma liitettiin osaksi samaan aikaan työstettyä IT -strategiaa, jonka tarkoituksena oli kartoittaa lähivuosien projektiportfolio ja resurssitarpeet. Uudet "e-palvelut" vaativat taustajärjestelmiltä kokonaan uuden toiminnallisuuden tason, jolla pyritään tietosisällön konsistenssiin riippumatta ajasta, paikkakunnasta, liiketoiminta-alueesta tai käytössä olevasta mediasta ja välineestä. PDM -järjestelmä löydettiin oleelliseksi "e-liiketoiminnan" taustajärjestelmäksi, joka sisällöltään hyvin toteutettuna toimii yrityksen sisäisen tehokkuuden parantamisen ja ulkoisen verkostoitumisen välineenä (CPC, Collaborative Product Commerce).
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Kiuru, Rainer
Keywords
Other note
Citation