Uuden tärinädirektiivin vaikutus valujen puhdistustyöhön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Valimotekniikka
Mcode
Kon-80
Degree programme
Language
fi
Pages
71 s. + liitt. 14
Series
Abstract
Euroopan unioni on ollut aktiivinen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojaamisessa lainsäädännön avulla. Pyrkimyksenä on, että työntekijät pysyvät terveinä, ja siten työelämässä mahdollisimman pitkään. Tärinän haittavaikutusten rajoittamiseksi on annettu direktiivi 2002/44/EY, joka on Suomessa saatettu voimaan valtioneuvoston asetuksena, 48/2005, 27.1.2005. Euroopan unionin uuden tärinädirektiivin siten tultua voimaan, on valimoissa esiintynyt epätietoisuutta sen vaikutuksista käytännön tasolla, erityisesti puhdistamossa. Tärinädirektiivin keskeisin vaatimus asettaa rajat työntekijöiden tärinäaltistukselle. Tärinäaltistuksen toiminta-arvo on käsitärinän osalta, johon tässä diplomityössä keskitytään, 2,5 m/s2 ja raja-arvo 5 m/s2. Tärinälle työssään altistuville työntekijöille on tehtävä tärinäaltistusarvio, joko tärinämittausten tai työkaluvalmistajien antamien tärinäpäästöarvojen pohjalta. Raja-arvoa ei saa ylittää lainkaan ja toiminta-arvon ylittymisestä seuraa velvoite tärinäntorjuntaohjelman laatimiseen. Tämän diplomityön tarkoitus on olla avuksi, kun työpaikoilla arvioidaan tärinädirektiivin ehtojen täyttämiseksi vaadittuja toimenpiteitä valujen puhdistustyön osalta. Diplomityössä käydään läpi aiheeseen Liittyvän lainsäädännön ja standardien pääkohdat. Päivittäisen tärinäaltistuksen laskemiseksi, ilmoitettujen tärinäpäästöarvojen avulla, annetaan ohjeita ja esimerkkejä. Tärinäntorjuntaohjelman laadintaa käsitellään yleisen riskienhallinnan menetelmien avulla. Tärinäaltistuksen vähentämiseen tähtääviä keinoja käydään läpi. Valukappaleiden puhdistustarvetta voidaan vähentää puhdistuksen huomioivalla suunnittelulla, josta kerrotaan yleisiä periaatteita. Terveysongelmia on helpompi hoitaa, kun ne tunnistetaan ajoissa. Diplomityössä kerrotaan lyhyesti sairauksista ja oireista, joiden syntyyn tärinäaltistus voi olla syynä tai osallisena. Aivan kaikkiin aiheeseen liittyviin epäselvyyksiin tässä työssä ei valitettavasti yksinkertaisia vastauksia löydy, mutta niiden esille tuominen auttaa kysymään ja seuraamaan oikeita asioita, kun täsmennyksiä tulkintoihin myöhemmin valvovan viranomaisen taholta tulee. Tämän diplomityön avulla saadaan hyvä yleiskuva toimista, joihin valujen puhdistustyön osalta tulee ryhtyä, Euroopan unionin tärinädirektiivin asettamien velvoitteiden täyttämiseksi.
Description
Supervisor
Orkas, Juhani
Keywords
Other note
Citation