Tietämisen viivoilla - Piirros tietäjänä ja piirtäminen tutkimusmetologiana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (article-based)
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
370
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 181/2022
Abstract
This doctoral thesis studies drawing as a method and methodology by asking what it means to know by drawing, and what kind of knowledge can be reached by drawing. The work focuses on the philosophical assumptions related to drawing; drawing in relation to scientific methods; as well as the processes of artistic research. The research is characteristically epistemological, as the ways drawing outlines, forms, and justifies knowledge is explored. In particular, researcher’s relationship and understanding of D/drawing as an act, a form of knowledge and understanding as well as a subject in research is studied. Whilst the thesis research began as ethnographic and autoethnographic research, the research is most strongly located in the field of art education, and conceived as artistic research with special alignment with a posthumanist approach. As visual autoethnography, both the Drawing and the researcher are autoethnographers and they carry out research by drawing. Inseparable from one another, drawing is perceived as a method, a research material, and a co-researcher. One of the main themes is to critically evaluate and define new types of publishing formats. The doctoral thesis consists of four peer-reviewed articles, three of which have been published and the fourth is in the process of publication. The central concept of the first article is participation and the article deals with the use of art-based methods in elementary schools. It is founded on interview materials and drawn ethnographic observations (Kiilakoski & Tervahartiala 2015). In this thesis, the article is presented in its peer-reviewed form alongside previously unpublished illustrations that were created during the researched project. The second research article included in this thesis (Tervahartiala 2020) explores the materiality of the abstract entity, the Drawing (Piirros) as well as its conditions of existence and epistemology. The article, which composes drawings alongside the text, provides background and theorizing on drawing aims while aiming to avoid classifications and juxtapositions of text and visuals. The images also run alongside the text of the third article (Tervahartiala 2021), which focuses on care for the D/drawing and redefining its agency. Throughout the thesis, the peer-reviewed text and images are presented differently than was possiblewith the constraints of their original publication formats. In the thesis presentation format, the composition and rhythm is different, further emphasizing Drawing’s agency. The fourth article,which is still in the publication process, mimics a deck of cards. This mixing of the deck of cardsgave the idea for the final presentation format of this thesis: The picture sides of the cards are presentedon the left-side of the two-part dissertation, while the research text runs on the right whichwas seen to allow a dialogical relationship between the two. A total of 26 sketchbooks and more than 1,500 drawings were scanned and included in the materials for this artistic research. Most of these drawings were created during the research process in various contexts, and were previously unpublished. In addition to the claimed scientific contributions, by contributing to the development of methods and methodological knowledge of D/drawing, this research has wider social significance in promoting more accessible and approachable research. The significance of applied, usable, and comprehensible drawing lies in the knowledge that stretches, expands and challenges existing ways of knowing.

Tutkin piirtämistä menetelmänä ja metodologiana: sitä, miten piirtämällä voi tietää ja millaista tietoa piirtäen voidaan tavoittaa. Työni keskiössä on piirtämiseen ja piirrokseen liittyvien filosofisten oletusten tutkiminen suhteessa tieteellisiin menetelmiin ja taiteellisen tutkimuksellisuuden prosesseihin. Tutkimukseni on vahvasti epistemologinen, sillä tutkin niitä tapoja ja keinoja, joilla piirtäminen hahmottelee, muodostaa ja perustelee uutta tietoa. Teen piirtäen visuaalista autoetnografiaa, jossa sekä piirros että tutkija ovat autoetnografeja. Piirtäminen on tutkimuksessani erottamattomalla tavalla menetelmä, aineisto ja kanssatutkija. Tutkimukseni metodisena teemana etsin ja määritän uudenlaisia julkaisutapoja tieteenfilosofisen, käytettävän ja populaarin välimaastossa. Väitökseni sijoittuu taidekasvatuksen ja taiteellisen tutkimuksen tiedonalalle, mutta posthumanistisella otteella liitän työni myös etnografiseen ja autoetnografiseen tutkimukseen. Tutkimus koostuu neljästä vertaisarvioidusta artikkelista, joista kolme on julkaistu ja neljäs on julkaisuprosessissa. Ensimmäisen artikkelin keskeinen käsite on osallisuus. Artikkeli käsittelee haastatteluaineistojen sekä piirrettyjen etnografisten havaintojen pohjalta taidelähtöisten menetelmien käyttöä peruskoulussa (Kiilakoski & Tervahartiala 2015). Teksti esitetään vertaisarvioidussa muodossaan rinnallaan ennen julkaisemattomia piirroksia, jotka ovat syntyneet tutkitun hankkeen aikana. Tutkimusartikkeleista toinen (Tervahartiala 2020) fokusoi tutkimuksen abstraktin entiteetin Piirroksen olennoisuuteen, sen olemassaolon ehtoihin ja epistemologiaan. Runsain lähtein piirtämistä taustoittava ja teoretisoiva artikkeli pyrkii välttämään luokitteluja ja vastakkainasetteluja, sekä tuo piirroskuvat uudella tavalla tekstin rinnalle. Piirtämisen huolenpitoon ja toimijuuksien uudelleenmäärittelyyn keskittyvän kolmannen artikkelin (Tervahartiala 2021) rinnalla juoksevat alun perin sen yhteyteen sijoitetut kuvat, mutta väitöstyön kokonaisuudessa vertaisarvioitu teksti kuvineen rytmittyy alkuperäisestä julkaisusta poikkeavalla tavalla korostaen entisestään Piirroksen omaa toimijuutta. Vielä julkaisuprosessissa oleva neljäs artikkeli, ”Sanan syrjästä kuvan keskiöön. Autoetnografisen ja sarjakuvallisen tutkimuspiirtämisen ominaislaatu julkaisumuodon lähtökohtana”, on osa Jyväskylän yliopiston taidelähtöisen toisinjulkaisemisen sarjaa. Korttipakkamuotoisen artikkelin kuvapuolet julkaistaan kaksiosaisen väitöskirjan vasemmanpuoleisilla sivuilla, ja tutkimusteksti vastaavasti oikealla. Piirros-entiteetin omaehtoinen tutkiminen ja tietäminen toimii väitöstyössä syvällisen ja laajan kuvamateriaalin kautta. Tätä tutkimusta varten skannattiin yhteensä 26 luonnoskirjaa ja niistä yli1500 piirroskuvaa. Suurin osa kuvamateriaalista on tutkimuskontekstissa syntyneitä ja aiemmin julkaisemattomia piirroksia. Väitöksen poikkeuksellisessa kaksiosaisessa kirjamuodossa piirrokset konkreettisesti tutkimustekstin rinnalle asettuessaan kuljettavat, kommentoivat ja haastavat sitä dialogisesti. Tutkimukseni tieteellisen kontribuution, piirtämisen menetelmällisen ja metodologisen tiedon tuottamisen lisäksi työlläni on tutkimustiedon saavutettavuutta edistäessään laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Tuottamani teoreettinen ymmärrys Piirroksen onto-epistemologiasta on ylitieteisesti sovellettavaa ja hyödynnettävää. Tutkimuksellisesti sovellettavan, käytettävän ja ymmärrettävän piirtämisen merkityksellisyys on sen tietämisessä, joka venyttää, laajentaa ja haastaa olemassaolevia tietämisen tapoja.
Description
Supervising professor
Suominen, Anniina, Prof., Aalto-yliopisto, Department of Art, Finland
Keywords
piirros, piirtäminen, taiteellinen tutkimus, taidekasvatus, visuaalinen autoetnografia, etnografia, osallisuus, huolenpito, entiteetti, taidelähtöiset menetelmät, drawing, artistic research, art education research, visual autoethnography, ethnography, drawing as knowledge, drawing as a subject, care in research, entity, art-based methods
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Kiilakoski, Tomi & Tervahartiala, Marika 2015. ”Taiteen osallisuus, osallisuuden taide – Tulkintoja taidelähtöisten menetelmien käytöstä koulussa”. Teoksessa Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vol. 16, 31–67. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, Suomen sosiaalipedagoginen seura ry.
  • [Publication 2]: Tervahartiala, Marika. 2020. “Sharpening the pencil. A visual journey towards the outlines of drawing as an autoethnographical method.” Teoksessa Challenges and Solutions in Ethnographic Research. Ethnography with a Twist. Toimittaneet Tuuli Lähdesmäki, Eerika Koskinen-Koivisto, Viktorija L.A. Čeginskas, Aino-Kaisa Koistinen, 100-114. London: Routledge.
    DOI: 10.4324/9780429355608 View at publisher
  • [Publication 3]: Tervahartiala , M 2021 , ' To Draw the Line: Resharing Authority and Taking Care of Drawing as an Emergent Agent in Artistic Research ' , Research in Arts and Education , vol. 2021 , no. 12 , pp. 83-116 .
    Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202208104693
    DOI: 10.54916/rae.119473 View at publisher
  • [Publication 4]: MARIKA TERVAHARTIALA: SANAN SYRJÄSTÄ KUVAN KESKIÖÖN. AUTOETNOGRAFISEN JA SARJAKUVALLISEN TUTKIMUSPIIRTÄMISEN OMINAISLAATU JULKAISUMUODON LÄHTÖKOHTANA. 202X
Citation