Applying earned value management in construction project

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-09-24
Department
Major/Subject
Mcode
ENG27
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Currently in Finland construction project’s costs and schedule are monitored apart from each other during the construction phase. Mainly in Northern America but also in Asia and Southern America earned value management has been used as project management tool since 1960’s. Earned value management combines the control of scope, cost and schedule together. The objective of this master’s thesis is to examine if the earned value management is applicable in Finnish residential construction projects and if it can offer easier or better way for monitoring projects. Thesis will report how earned value management theory can be implemented and what are the benefits it can offer in comparison to current project monitoring tools. Research is consistent of developing and testing earned value management application based on information gathered for theoretical framework and empirical research. Theoretical framework is built with literature review and empirical part by familiarizing with case company’s ERP-system and interviewing employees. Based on the research earned value management is applicable in residential construction projects. Project monitoring tool developed offers project’s management team simple way for monitoring schedule tasks costs with respect to the state of completion. Based on interviews, developed tool gives more accurate information about tasks progress than currently used systems. Both construction managers and site engineers see the tool useful in their work.

Tällä hetkellä Suomessa työmaan kustannuksia ja aikataulutilannetta seurataan tuotantovaiheessa pääosin erillään toisistaan. Erityisesti Pohjois-Amerikassa mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa projektien seurannassa on jo 1960-luvulta lähtien sovellettu ansaitun arvon teoriaa, joka yhdistää aikataulutilanteen ja kustannusten seurannan. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, onko ansaitun arvon teoria sovellettavissa suomalaiseen asuntorakentamiseen ja voidaanko sen avulla parantaa tai helpottaa projektien seuraamista. Työssä selvitetään, miten ansaitun arvon teoria voidaan ottaa käyttöön projektien seurannassa ja millaisia hyötyjä se voi tarjota nykyisiin seurantamenetelmiin nähden. Tutkimus koostuu teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen perusteella kehitettävästä ansaitun arvon teoriaa soveltavasta projektin seurantatyökalusta ja sen testaamisesta pilottityömailla. Tutkimuksen teoreettinen osuus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja empiirinen osuus perehtymällä case-yrityksen toimintajärjestelmään ja haastattelemalla henkilöstöä. Tutkimus osoittaa, että ansaitun arvon teoria on sovellettavissa asuinrakentamisen projekteihin. Kehitetty seurantatyökalu tarjoaa projektin toimihenkilöille yksinkertaisen tavan seurata aikatautehtävän kertyneitä kustannuksia suhteessa valmiusasteeseen. Haastatteluiden perusteella työkalu tarjoaa entistä tarkempaa tietoa tehtävien etenemisestä ja työpäälliköt ja työmaainsinöörit näkevät työkalun hyödyllisenä omassa työssään
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Lund, Jan
Keywords
EVM, construction, management, production
Other note
Citation