From value chains to ecosystem-based value creation: Opportunities and barriers of two emerging ecosystems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-11-07
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
108+2
Series
Abstract
The concept of ecosystems has recently focused attention to new models of value creation, as interdependence between firms and their boundary-spanning activities has increased. Characterized by elements such as complementarity and multilaterality, ecosystems enable networked value creation without full hierarchical governance. Despite the recent surge of interest in ecosystems from practitioners and academics alike, it has remained somewhat unclear what actually is an ecosystem and when does use of the concept add value. Moreover, the number of emerging ecosystems in the corporate world seems to be considerably lower than the substantial attention around the concept would predict. This thesis seeks to explain how can moving from traditional value chains to ecosystems-based business enhance firms’ value creation, and what are the possible barriers hindering this development. To meet these objectives and to understand what is meant by the ecosystem in the first place, this thesis builds on ecosystem literature stream in strategic management. To provide a comprehensive picture on the subject, the ecosystem stream is also contrasted with literature on networked value creation more generally. This integration of the two streams also makes the main theoretical contribution of this thesis. The empirical part of this thesis is conducted as a multiple-case study on two emerging ecosystems in battery manufacturing and maritime industries. The data was collected through 21 semi-structured interviews from 11 different companies across the two ecosystems. The data analysis was conducted with the Gioia methodology, including transcription, coding and categorization of the qualitative empirical data. Lastly, the developed conceptualizations were integrated into relevant theoretical frames identified in the literature. The findings of this study indicate that firms can benefit from moving towards ecosystem-based business in three main ways. First, at the level of single activities, firms can benefit from joint value creation efforts to drive both efficiency and innovation. Second, at the level of group of activities, value creation can be enhanced by system-level optimization of activities working towards the focal ecosystem value proposition. Third, at the aggregate ecosystem level, firms can benefit from ecosystem-enabled mutual trust that, for instance, increases long-term commitments in the ecosystem. Besides opportunities in value creation, this study also identified three main types of barriers for firms moving from traditional value chains to ecosystems. At the firm level, unclarity of ecosystem benefits and unwillingness to change were hindering the move to ecosystems, whereas the third barrier was identified to be friction at the industry level. As a conclusion, this study suggests that rather than strictly defined constructs, ecosystems are better understood through their core characteristics. Furthermore, ecosystems and (vertical) value chains should not be viewed as completely separate states, but rather as a continuum. Thus, firms in traditional value chains can increase their value creation by gradually starting to leverage the valuable ecosystem elements in their business.

Yritysten ja niiden rajat ylittävien aktiviteettien keskinäisten riippuvuuksien kasvaessa, on ekosysteemien käsite noussut kiinnittämään huomiota uusiin arvonluonnin malleihin. Ekosysteemit, joille tunnusomaisia piirteitä ovat erityisesti komplementaarisuus ja monenkeskisyys, mahdollistavat verkottuneen arvonluonnin ilman täyttä hierarkkista johtamista. Huolimatta sekä akateemikoiden että ammatinharjoittajien viimeaikaisesta kiinnostuksen noususta aihetta kohtaan, on jäänyt jokseenkin epäselväksi, mikä oikeastaan on ekosysteemi ja milloin käsitteen käyttö tuo lisäarvoa keskusteluun. Lisäksi, nousevien ekosysteemien määrä yritysmaailmassa näyttäisi olevan huomattavasti pienempi kuin mitä voimakas viimeaikainen huomio aiheen ympärillä antaisi odottaa. Tämä työ pyrkii selittämään, miten yritykset voisivat kasvattaa arvonluontiaan, jos ne siirtyvät perinteisistä arvoketjuista kohti ekosysteemistä liiketoimintaa, ja mitkä mahdolliset tekijät ovat tällaisen kehityksen esteenä. Saavuttaakseen nämä tavoitteet, ja ymmärtääkseen mitä ekosysteemillä ylipäätään tarkoitetaan, tämä työ pohjaa strategiakirjallisuuden ekosysteemeitä käsittelevään haaraan. Kyseistä kirjallisuushaaraa tarkastellaan myös rinnan yleisemmän verkottunutta arvonluontia käsittelevän kirjallisuuden kanssa kokonaisvaltaisen kuvan saavuttamiseksi aiheesta. Näiden kahden kirjallisuushaaran yhdistämisestä syntyy myös tämän työn olennaisin teoreettinen kontribuutio. Tämän työn empiirinen osuus toteutettiin monitapaustutkimuksena, jossa tutkittiin kahta nousevaa ekosysteemiä akkuvalmistuksen ja merenkulun toimialoilla. Aineisto kerättiin yhteensä 21 haastattelussa 11 yrityksestä kahdessa eri ekosysteemissä. Aineisto analysoitiin käyttäen Gioia-menetelmää, joka sisältää laadullisen empiirisen aineiston litteroinnin, koodauksen ja kategorisoinnin. Lopuksi tutkimuksessa muodostettuja käsitteitä verrattiin kirjallisuuskatsauksessa tunnistettuihin teoreettisiin viitekehyksiin. Tutkimuksen löydökset osoittavat, että yritykset voivat hyötyä ekosysteemiseen liiketoimintaan siirtymisestä pääasiallisesti kolmella tavalla. Ensiksi, yksittäisten aktiviteettien tasolla yritykset voivat lisätä arvonluontiaan yhteisillä arvonluonnin aktiviteeteilla sekä tehokkuuden että innovaatioiden lisäämiseksi. Toiseksi, aktiviteettiryhmien tasolla arvonluontia voidaan kasvattaa järjestelemällä ekosysteemin arvolupauksen täyttämiseen tähtäävät aktiviteetit optimaalisella tavalla. Kolmanneksi, ekosysteemien kokonaistasolla yritykset voivat hyötyä ekosysteemin mahdollistamasta keskinäisestä luottamuksesta esimerkiksi pitkän aikavälin ekosysteemiin sitoutumisen kautta. Arvonluonnissa tunnistettujen mahdollisuuksien lisäksi, työssä tunnistettiin myös ekosysteemeihin siirtymisen esteitä kolmella eri alueella. Yritystasolla ekosysteemien tuoman lisäarvon epämääräisyyden sekä yritysten muutoshaluttomuuden todettiin haittaavan ekosysteemikehitystä, kun taas kolmas kategoria esteitä havaittiin toimialatason kitkaan liittyen. Yhteenvetona, tämä työ suosittaa ekosysteemejä tarkasteltavan niiden ominaispiirteidensä kautta tarkasti rajattujen määritelmien sijaan. Lisäksi, ekosysteemejä ja (vertikaalisia) arvoketjuja ei tulisi nähdä täysin erillisinä tiloina, vaan enemmänkin jatkumona. Täten, perinteisissä arvoketjuissa toimivat yritykset voivat kasvattaa arvonluontiaan omaksumalla vähitellen lisää ekosysteemisiä elementtejä liiketoimintaansa.
Description
Supervisor
Rajala, Risto
Thesis advisor
Hakanen, Esko
Töytäri, Pekka
Keywords
ecosystem, business ecosystem, innovation ecosystem, activity system, value creation
Other note
Citation